Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Zrób zdjęcie polskiej wsi, np. prac polowych, krajobrazu, upraw, sadów, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych, zabudowań gospodarczych lub innych przedmiotów czy osób, kojarzących się z wsią. Wkomponuj w nie w dowolny sposób napis #liczysięrolnictwo.

Następnie wyślij zdjęcie do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

między 1 lipca a 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału i dobrej zabawy!

Weź udział w Konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz tutaj!

POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR) 2020

Burmistrz Miasta Gminy Mirsk, jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż w terminie  od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny (PSR) 2020. Udział w nim jest obowiązkowy dla rolników, dlatego warto przed jego rozpoczęciem prześledzić najważniejsze informacje na ten temat, które dostępne są na bieżąco na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

W trakcie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – rolnicy mogą spodziewać się pytań dotyczących na przykład:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Rolnicy będą mogli dokonać spisu poprzez:

 • samospis internetowy we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i stronie: spisrolny.gov.pl.

Uwierzytelnienie użytkownika do aplikacji internetowej będzie następowało poprzez:

– Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,

– numer gospodarstwa rolnego i PESEL – numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych jako login oraz PESEL jako hasło, numer gospodarstwa rolnego będzie przesłany rolnikowi  w liście Prezesa GUS i nie jest dostępny publicznie,

– numer producenta i PESEL – dostępny w operacie numer producenta służący do uwierzytelniania w e-wniosku ARiMR oraz PESEL,

– infolinia spisowa – szczegóły uwierzytelniania tą metodą zostaną udostępnione w odrębnym dokumencie dla konsultantów infolinii spisowej,

 • udzielenie odpowiedzi telefonicznej w wywiadzie przeprowadzonym przez rachmistrza,
 • bezpośredni kontakt z rachmistrzem wykonujący swoją pracę w terenie pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym technicznych warunków dokonania samospisu, będzie zapewnione w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk budynek B w pok. Nr 15 stanowisko komputerowe do przekazania danych tą metodą, uwzględniając niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław
tel.  71 371 64 00, e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl

na stronie internetowej Gminy Mirsk – baner Powszechny Spis Rolny 2020,

oraz Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39

59-630 Mirsk

tel. 75 64 70 445, e-mail: srodowisko@mirsk.pl

Proszę wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym i zachęcam do samospisu internetowego.

                                                                       Burmistrz

                                                             Miasta i Gminy Mirsk

                                                                 Andrzej Jasiński

Skip to content