Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Fax

75 64 70 469

Edukacja

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poź. zm.) do zadań własnych gminy należy: zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy, szkół podstawowych oraz gimnazjów w tym z oddziałami integracyjnymi, wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mirsk a Powiatem Lwóweckim nasza gmina jest także organem prowadzącym dla następujących szkół ponadgimnazjalnych (prowadzanie m.in. szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem własnym powiatu):

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku.
 2. Technikum Hotelarsko-Turystyczne w Mirsku.


Gmina Mirsk jest organem prowadzącym dla następujących szkół:

 1. Zespołu Szkół w Mirsku w skład, którego wchodzą:
  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego,
  2. Technikum Hotelarsko-Turystyczne.
 2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku w skład, którego wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej,
  2. Przedszkole Publiczne.
 3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
 4. Szkoła Podstawowa w Krobicy,
 5. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie.
Skip to content