Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
CZ
PL
Piątek, 27 Kwietnia 2018 r.


 Urząd Miasta i Gminy Mirsk
 plac Wolności 39
 59-630 Mirsk
 tel. 75 64 70 440,   fax. 75 64 70 469
 Godziny pracy: poniedziałek - piątek
  7.30 - 15.30

Użytkowników on-line: 2 Zalogowanych: 0
Aktualności
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisane przez: admin


 Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok na półmetku


Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.

Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus na stronie internetowej https://ewniosek.arimr.gov.pl.

Rolnicy mają na to czas do 15 maja br. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca br.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Biuro Powiatowe ARiMR w Lwówku Śląskim zs. w Uboczu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego.

W powiecie lwóweckim, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego DODR ma swoje biura:

- w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25c (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- w Lubomierzu Plac Wolności 1 (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- w Mirsku Plac Wolności 40 (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- we Wleniu ul. Chopina 2 (budynek Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki).
WYSTAWKA w GMINIE MIRSK !!!
 
Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.


Burmistrz Mista i Gminy Mirsk informuje, że 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 651), która zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.


Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, pokój nr 8, telefon. 75 64 70 445, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Mirsk - www.mirsk.pl w zakładce e-Administracja ---> Do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirsk -
www.bip.mirsk.pl w zakładce Dokumenty i pliki do pobrania-2.

 Podpisanie umów dotacyjnych w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP  

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. Gmina Mirsk, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Anrzeja Jasińskiego oraz Skarbnika Gminy Panią Danutę Kalupę podpisała umowę dotacyjną z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości reprezentowanym przez Pana Mikołaja Pawlaka - Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy, a mianowicie: OSP Mirsk, Rębiszów, Krobica-Orłowice oraz Giebułtów.

Kwota dotacji opiewa dokładnie na sumę 51.679,98 zł, co pozwoli na zakup dla w/w jednostek specjalistycznego sprzętu ratownictwa, m.in. defibrylatorów, toreb medycznych PSP R1, czy pilarek ratowniczych.

 

Informacja na temat gazyfikacji Mirska

Informujemy, że w latach 2018-2019 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  planuje II i III etap gazyfikacji Mirska. Planowane trasy przebiegu sieci gazowej obejmują ulice:

- plac Wolności przez ul. Mickiewicza, Zdrojową do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku – 2018 rok,

- plac Wolności przez ul. Betleja do Przedszkola Publicznego w Mirsku – 2018 rok,

- plac Wolności przez ul. Mickiewicza do SP ZOZ Gminy Mirsk – 2019 rok,

- plac Wolności przez ul. Betleja, Bohaterów znad Nysy do Posterunku Policji w Mirsku – 2019 rok. 

Zainteresowani mieszkańcy Mirska planujący podłączenie się do budowanej sieci gazowej wszelkie informacje mogą uzyskać u podanych niżej pracowników PSG  sp. z o.o. Gazownia w Zgorzelcu:


Jarosław AUGUSTYN - tel. 75 7722425, e-mail: jaroslaw.augustyn@psgaz.pl

Jerzy KLIMKOWICZ   - tel. 75 7722503, e-mail: jerzy.klimkowicz@psgaz.pl

Tomasz BAŚKIEWICZ- tel. 75 7722463, e-mail: tomasz.baskiewicz@psgaz.pl

Druki do pobrania:

1. Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m /h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m /h.

3. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m /h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m /h
.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania „Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430 oraz od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka – granica państwa), w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” - 07.03.2018 - 31.05.2018


Informacja szczegółowa

 KONTROLA
PRAWIDŁOWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH,
STANU TECHNICZNEGO ORAZ OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW NA ODPADY


Działając w oparciu o art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że od miesiąca marca rozpoczną się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. 

Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane (gruz). Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia. Dodatkowo kontrolą zostaną objęte pojemniki na odpady komunalne.

Przypominamy, że wszystkie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie określające:
-  rodzaj gromadzonych w nich odpadów (dotyczy to również pojemników na odpady zmieszane),
- w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów- kolorystyczne oznaczenie oraz informację o rodzaju odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.

Uwaga: Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych, czystych i estetycznych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
na budowę studni


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych.

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.03.2018 r. z terminem zakończenia do 30.04.2018 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk. 

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj:

- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi.

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 30.05.2018 r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2018, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada 2018 r., zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Radosław Kuźniar, insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pokój nr 15, tel. 75 64 70 443, e-mail: gzr@mirsk.pl

6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności, lokalnej gazecie „Wieści Mirska” oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
 
                                                                                 B U R M I S T R Z
                                                                              Miasta i Gminy Mirsk
        
                                                                               /-/ Andrzej  Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:
1) Uchwała nr XV/93/15 - w formacie PDF,
2) Wniosek o udzielenie dotacji – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 15 (UMiG Mirsk - budynek B),
3)  Oświadczenie w sprawie stanu prawnego –  do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 15
(UMiG Mirsk - budynek B),
4)  Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z załącznikiem – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 15
(UMiG Mirsk - budynek B).

 Nabór na urzędników wyborczych

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem Nabór:
 

Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego

Uchwała w sprawie liczby urzędników wyborczych

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań
urzędników wyborczych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczychUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26  marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 15.02.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa
i ochrony ludności.


ZarządzenieINFORMACJA  O POMOCY DLA RODZINY
PANI AGNIESZKI DĄBROWSKIEJ

W związku z publikacją na portalu internetowym lwówecki.info nierzetelnych informacji o udzielonej pomocy przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej dla jednej z rodzin poszkodowanych w wybuchu kamienicy w Mirsku oraz odmowie opublikowania przez portal naszego sprostowania, przedstawiamy informacje o rzeczywistej pomocy udzielonej dla Pani Agnieszki Dąbrowskiej i jej rodziny. Ustawa o pomocy społecznej i ochronie danych osobowych nie pozwala na podanie kwoty otrzymanej pomocy bez zgody podopiecznej. Taka zgoda nie została wyrażona.

Wobec tego, przedstawiamy zakres udzielonej pomocy:

1. Po wyprowadzeniu dzieci ze zniszczonego budynku wszystkie zostały ubrane w nową odzież  i obuwie zakupione  przez pracowników socjalnych MGOPS w Mirsku za środki Gminy Mirsk.

2. Po powrocie ze szpitala dzieci zostały objęte pomocą psychologów, którą zorganizował  MGOPS przy pomocy Policji i Starostwa Lwóweckiego (Pani Agnieszka odmówiła wsparcia psychologa).

3. Zrealizowano zalecenie psychologów dot. wyjazdu rodziny w celu wyciszenia traumy. Zorganizowano tygodniowy pobyt w Świeradowie Zdroju, który sfinansował właściciel jednego z pensjonatów.

4. Zaproponowano do wyboru trzy mieszkania w Mirsku z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf”, z których jedno osobiście wybrała poszkodowana. Ustalono sposób płatności czynszu, w której będzie partycypować gmina. Pani Agnieszka będzie płaciła taką samą kwotę, jaką płaciła za mieszkanie w zniszczonej kamienicy, a nie taką, jak podano w informacji internetowej.

5.    Sąsiadki zaoferowały swoją pomoc przy sprzątaniu mieszkania, środki czystości zostały zakupione przez MGOPS. Panie nie mogły sobie poradzić z rozkręceniem jednego okna. Ustalono, że zostanie problem zgłoszony do spółdzielni, w celu interwencji konserwatora. I właśnie to jedno okno przedstawiono na zdjęciu, na portalu, jako dowód brudnego mieszkania.

6.    Meble do lokalu, zostały przywiezione z okolic Świeradowa, Gryfowa, Mirska. Transport i wniesienie mebli zorganizował MGOPS. Meble były używane, ale w dobrym stanie. Ich ilość wystarczyła na zagospodarowanie mieszkania.

7.    Nowy sprzęt AGD z katalogu wybrała osobiście Pani Agnieszka, został już dostarczony. Można było szybciej skorzystać ze sprzętu deklarowanego do przekazania przez darczyńców - używanego.

8.     Mebli kuchennych używanych Pani Agnieszka nie chciała, postanowiła przyjąć propozycję dostarczenia nowych mebli od jednego z darczyńców. To działanie odbywało się bez udziału MGOPS. Darczyńca kontaktował się bezpośrednio z zainteresowaną. Tak, więc dłuższy czas oczekiwania na meble był wyłączną decyzją Pani Agnieszki.  

9. Od samego początku zdarzenia dla rodziny zabezpieczono obiady na jednej ze stołówek w Mirsku. Ponadto w jednym ze sklepów nieodpłatnie, przez tydzień otrzymywała pieczywo.

10. Wyposażenie szkolne, mały sprzęt AGD, wyposażenie kuchni zakupili pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.

11. Książki, kosmetyki i chemię gospodarczą przekazały dzieci ze szkoły podstawowej z Gryfowa Śląskiego.

12. Nowe koce, kołdry, pościel oraz odzież i wszystkie niezbędne rzeczy, potrzebne w  codziennym funkcjonowaniu zostały przekazane przez ludzi dobrej woli za pośrednictwem MGOPS-u.

13. Nadal wpływają środki finansowe na założone specjalne konto bankowe. Zostaną one przekazane dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej.

14. Pani Agnieszka otrzymała również wsparcie finansowe - zasiłek, o którym informował Wojewoda Dolnośląski.

Jest nam przykro, że pomimo starań i zaangażowaniu tak wielu osób, w tym również MGOPS-u Pani Agnieszka jest niezadowolona z pomocy .

Zagospodarowaniem mieszkania powinna zająć się  Pani Agnieszka tzn. poukładaniem osobistych rzeczy i odzieży w szafkach.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, Tym znanym i Tym anonimowym za okazane serce.
                                                                                                                                                                                                 

                                                                    Kierownik
                                                                     MGOPS w Mirsku
 
                                                                        Elżbieta Ławniczak

Komunikat Powiatowgo Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim odnośnie wprowadzenia nakazów i zakazów, ktorych zadaniem jest podniesienie poziomu zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń.Komunikat  
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@mirsk.pl w terminie od dnia 09.02.2018 r. do dnia 03.03.2018 r.

Projekt Programu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 05.02.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

ZarządzenieInformacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zmian dotyczących składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do ARiMR


Informacje ogólne

Komunikat

Ulotka informacyjnaPrzetarg na ”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań „Zamkniecie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach przedsięwzięcia pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji”.


Więcej informacji tutaj.


Zmiany w przetargu

 WYBUCH BUTLI Z GAZEM W KAMIENICY W CENTRUM MIRSKA


Dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych w czwartek 25 stycznia br., w katastrofie budowlanej wielorodzinnej kamienicy w centrum  Mirska (ul. Mickiewicza). W trzykondygnacyjnej kamienicy runęły dwa piętra i poddasze. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów strażaków z całego Dolnego Śląska, specjalistyczne grupy poszukiwawcze oraz policja. Dwie najciężej ranne osoby trafiły do szpitali karetką i śmigłowcem.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim mł. bryg. Mariusz Mróz powiedział, że trwające ponad godzinę poszukiwania trzech mieszkańców przerwano, ponieważ odnaleźli się i nie przebywali w budynku w momencie katastrofy – jak wstępnie przypuszczano.

Prawdopodobną przyczyną zawalenia się dwóch pięter w trzykondygnacyjnej poniemieckiej kamienicy był wybuch dwunastokilogramowej butli z gazem. Informację o katastrofie straż otrzymała o godz. 12:44. Natychmiast w akcję ratowniczo - poszukiwawczą zaangażowano spore siły i środki. 18 zastępów PSP w tym 4 grupy specjalistyczne. Grupa poszukiwawcza z Lubina i Wałbrzycha, grupa wysokościowa z Legnicy i grupa chemiczna z Legnicy. 5 zastępów OSP, w tym jedna grupa specjalistyczna z Wrocławia z psami, czyli ośmiu członków grupy i cztery psy poszukiwawcze. Działania polegały przede wszystkim na ewakuacji osób poszkodowanych, a następnie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i później na przeszukaniu specjalistycznym sprzętem, w tym też przy użyciu psów.

Wszyscy ranni trafili do szpitali. Strażacy ewakuowali także rodziny z przyległych budynków. Akcja poszukiwawcza została zakończona ok. godz. 19-tej ale całą noc trwały i trwają nadal prace zabezpieczające. Nadal pracują tam strażacy i policja oraz służby komunalne.

Poszkodowane rodziny straciły dach nad głową i cały dobytek. Teraz będą potrzebowały pomocy. W tej sprawie prosimy się kontaktować z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirsku, nr tel. 75 64 13 160.

Gmina Mirsk uruchomiła specjalne konto na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych mieszkańców. Wpłaty można realizować na  numer konta: PKO BP S.A. 10 1020 5226 0000 6902 0593 5954 - tytuł wpłaty: "Pomoc poszkodowanym z kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 w Mirsku".


Galeria
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący afrykańskiego pomoru świń -  ASF


Informacja

Ulotki informacyjne
Informacja o bezpłatnych kursach umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji zawodowych  

InformacjaWOŚP ZAGRAŁA PO RAZ 26

 

14 stycznia br. w Zespole Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Mirsku odbył się XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie gimnazjum , liceum i technikum oraz Gminnych Szkół Podstawowych, nauczyciele i przedstawiciele lokalnej społeczności zgromadzili się w sztabie WOŚP, by wesprzeć swoimi działaniami tegoroczną akcję charytatywną Jerzego Owsiaka. Tego dnia nawet pogoda grała z nami ułatwiając 64 wolontariuszom kwestowanie na terenie miasta Mirsk i okolicznych miejscowości. Mieszkańcy naszej gminy  zagrali razem z nami „ dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zebrać kwotę 15 831 zł  i około 400 zł w walucie obcej. Okazaliście swoje wielkie serca.

Więcej informacji tutaj.

galeria autorstwa Grzegorza Honcka
Informacja prasowa Krajowego Biura Wyborczego
i Państwowej Komisji Wyborczej


Informacja


 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim na temat okresowej rocznej oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w gminie Mirsk za 2017 rok.


Informacja

 III Orszak Trzech Króli w Giebułtowie

Orszak wyruszył o godz. 16.00 z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła. Zanim to nastąpiło odbył się  koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Kwisowianie” i zgromadzonych wiernych, a także  uroczysty pokłon przed nowonarodzonym Zbawicielem i modlitwa adoracyjna. Orszak, eskortowany przez miejscowy oddział OSP, skierował się do Szkoły Podstawowej, gdzie oczekiwał Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński z małżonką i gdzie odbyły się jasełka przygotowane przez ks.Proboszcza Krzysztofa Lewickiego i uczniów szkoły. Po przemówieniach odbyło się także spotkanie opłatkowe, które odbywa się w Giebułtowie zawsze w Święto Trzech Króli.

Orszak odbył się w Giebułtowie po raz trzeci, ale tak dostojne szaty królowie mieli po raz pierwszy. Uszyte zostały po mistrzowsku nieodpłatnie przez mieszkankę panią Krystynę Papaj. 


galeria
MAGICZNY JASEŁKOWY WIECZÓR


Czwartkowy wieczór, 21 grudnia 2017 r. na długo pozostanie w pamięci tych osób, które przyjęły zaproszenie dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie i o godzinie 17.00 odwiedziły gościnne progi sali gimnastycznej szkoły. Cudowne, barwne dekoracje dawały nadzieję na niecodzienne widowisko i wiele artystycznych wrażeń i przeżyć. I tak właśnie było. Ponad godzinne przedstawienie jasełkowe, rozśpiewane i roztańczone i przygotowane  z niebywałą perfekcją sprawiło, że na chwilę zapomnieliśmy o codziennej gonitwie, świątecznych porządkach i zakupach, troskach dnia codzie dziennego i pozwoliło cieszyć się z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Galeria
 WYSTAWA PRAC POKONKURSOWYCH

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac plastycznych i fotograficznych biorących udział w konkursie zorganizowanym z okazji 680-lecia nadania praw miejskich miastu Mirsk. Prace można oglądać w czytelni biblioteki w Mirsku.

Galeria

 
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

16 grudnia, od wczesnych godzin porannych rozpoczęły się przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego, który już po raz czwarty gościł na mirskim rynku. Ustawiano namioty, stoły, montowano iluminacje i scenę by na godzinę 15.00 wszystko było gotowe. I było.

Tuż po godz. 15.00 ze sceny powitał wszystkich jarmarkowych gości Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński życząc wielu artystycznych wrażeń podczas oglądania wszystkich przygotowanych na ten dzień występów i udanych zakupów na wielu, z różnego rodzaju świątecznymi ozdobami i smakołykami, stoiskach. Tego dnia mogliśmy obejrzeć i wysłuchać występów uczniów szkół podstawowych z Mirska i Rębiszowa, nauczycieli Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, zespołów folklorystycznych: „Chabry” z Kwieciszowic, „Kwisowianie” z Giebułtowa oraz „Izerskie Bogdanki” z Mirska. Wystąpił też mirski chór parafialny. W międzyczasie wręczono nagrody w konkursach fotograficznym i plastycznym, które odbyły się z okazji 680-lecia nadania praw miejskich miast Mirsk. Wystawę pokonkursową można było tego dnia obejrzeć w sali miejskiej.

Licznie odwiedzający jarmark goście, oglądając poszczególne występy mogli kupić ozdoby świąteczne, a także posilić się tradycyjnymi potrawami, ciastami, czy spróbować grzanego wina.

GaleriaSPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, po raz pierwszy, odbyło się spotkanie podsumowujące działania w 2017 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, gminnych zespołów artystycznych, jednostek OSP,  grup aktywności społecznej oraz sołtysów. W imieniu burmistrza, który tego dnia nie mógł przybyć na spotkanie, podziękowania za pracę, zaangażowanie, aktywne włączanie się w życie społeczne gminy, złożył Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk Jan Zaliwski. Ponieważ spotkanie odbyło się tuż przedświtami, na stołach nie zabrakło tradycyjnego barszczu z uszkami, pierogów, śledzia i świątecznych wypieków.

Na scenie, uczniowie Szkoły Podstawowej i. Osadników Ziemi Mirskiej, pod czujnym okiem p. Beaty Firek, wystawili jasełka. W miłej atmosferze toczyły się rozmowy o tym, co w mijającym roku udało się  zrealizować, o planach na przyszłość, życząc sobie wszystkiego dobrego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i cały 2018 rok.

GaleriaWIGILIJNY CZAS


Tradycyjnie, bo już po raz dziewiąty, trzy instytucje, czyli Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mirsku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski w Mirsku oraz Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny zorganizowały spotkanie przedświąteczne dla czytelników, podopiecznych i przyjaciół. Goście, jak zwykle dopisali, na zaproszenia odpowiedziało blisko sto osób. Nie zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Mirsk Małgorzaty Myślickiej-Łoś, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Lwóweckiego Danuty Ławnikowskiej, Radnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk Elżbiety Janowskiej. Punktualnie o godzinie 18, spotkanie rozpoczął burmistrz Andrzej Jasiński. W ciepłych słowach, podziękował wszystkim za przybycie i życzył zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.  Kolejnym punktem były jasełka przygotowane przez podopiecznych TPD.

Piękne stroje, wspaniała scenografia oraz niesamowita gra aktorów sprawiły, że na chwilę przenieśliśmy się do Betlejem i razem z Józefem i Maryją przeżywaliśmy ich rozterki ale też radość. Następnie, na scenę wkroczył zespół muzyczny Mont Silentius,  składający się z naszych lokalnych artystów. Wysłuchaliśmy kilkunastu kolęd i pastorałek polsko- i anglojęzycznych, niektóre z nich śpiewaliśmy razem. Gdy spotkanie dobiegło końca, z żalem rozstaliśmy się. Do zobaczenia za rok, na kolejnym, jubileuszowym spotkaniu. 

GaleriaOtwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Pełna treść ogłoszenia
 Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie


 

Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 15.11.2017r. w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Mirsk w sezonie 2017/2018


Zarządzenie


 

STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK

Szóste, ostatnie już spotkanie, w ramach projektu „Nie musi to być nuda, jak się połączy Mirsk i Duba - stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami” odbyło się w Mirsku. Nasi goście przyjechali w czwartek 7 grudnia br. i po przywitaniu oraz śniadaniu udaliśmy się do sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk na prezentację na temat inwestycji realizowanych przy pomocy środków unijnych w latach 2007-2013. Podczas omawiania kolejnych projektów rozmawialiśmy na temat strategii rozwoju gmin,  możliwości budżetowych, planów rozwojowych i praktycznych rozwiązań w celu jak najlepszego zarządzania finansami. Ponieważ nasi czescy partnerzy odwiedzili nas w okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych, z pomocą nauczycieli i uczniów  przygotowaliśmy warsztaty pieczenia  i dekorowania pierników oraz zdobienia bombek metodą decoupage. Nie obyło się bez podjadania dlatego ci, którzy nie chcieli by cokolwiek weszło w boczki mogli poćwiczyć aerobik z p. A. Cichoń. Potem obiad, przejazd do miejsca zakwaterowania i krótki odpoczynek przed nocnym zwiedzaniem Geoparku.


Pełna treść relacji wraz z galerią tutaj.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW

 

4 grudnia br. rozstrzygnięty został, ogłoszony w ramach obchodów 680-lecia nadania praw miejskich miastu Mirsk,  konkurs fotograficzny. Komisja w składzie: Ewa Kreis – radna Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Bogusław Nowicki – radny Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Anna Kossak-Granda – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk, Danuta Wołosecka – redaktor naczelny „Wieści Mirska” przyznała następujące nagrody...


Całość relacji wraz z galerią tutaj.

 Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w okresie styczen - czerwiec 2018.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w okresie styczeń - czerwiec 2018

Informacja Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o. o.
o ogłoszeniu przetargu na
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karłowiec (gm. Mirsk)”

Mirsk – numer ogłoszenia: 623922-N-2017


SIWZ oraz wszystkie załączniki do przetargu znajdują się na stronie:
www.dpr.org.pl/przetargi

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:


1. Uchwała nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.  w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnm. z dn. 11 października 2017 r., Poz. 4169).

2. Uchwała nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Dolnm. z dn. 2 listopada 2017 r., Poz. 4475).

Pełna treść obwieszczenia
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. ”Wsparcie  na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. 
 

Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć możliwości i zasad wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy oraz instrumentów zwrotnych (pożyczek). Do udziału w spotkaniu, zostali zaproszeni  przedstawiciele Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro Projektów Wrocław i Fundacji Dar Edukacji realizujących projekty w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciel Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, który przedstawi aktualnie realizowane projekty.

Więcej informacji tutaj.PAMIĄTKOWA MONETA OKOLICZNOŚCIOWA
JUŻ DO KUPIENIA W KASIE URZĘDU


Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w kasie Urzędu Miasta
i Gminy Mirsk można kupić wydane z okazji jubileuszu monety okolicznościowe. Koszt jednej monety to 10 zł. Natomiast w Centrum Informacji Turystycznej można otrzymać okolicznościową kartkę pocztową.

                

 WSPÓLNA SESJA TRZECH RAD
 

We wtorek, 14 listopada kilka minut po godzinie czternastej, w sali miejskiej w Mirsku, rozpoczęła się wspólna sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Rady Miejskiej Świeradowa Zdroju i Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Tematem sesji było odtworzenie Kolei Izerskiej, czyli linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój. W sesji oprócz radnych i burmistrzów trzech zainteresowanych gmin uczestniczyli przedstawiciele władz powiatów lwóweckiego i lubańskiego, przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, czy Polskich Kolei Państwowych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował Jerzy Michalak, Departament Infrastruktury UMWD reprezentował dyrektor Wojciech Zdanowski, Koleje Dolnośląskie - prezes Piotr Rachwalski, a PKP S.A Kamila Wieczysta - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami i Monika Dłubak - Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami.


Całość relacji z sesji oraz galeria tutaj.

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości dofinansowania w postaci dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Więcej informacji tutaj.OBCHODY 11 LISTOPADA


Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zbiegły się z obchodami 680-lecia nadania praw miejskich miastu Mirsk. Rozpoczęliśmy je mszą świętą. O godz. 11.00 w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ks. Przemysław Burnos i ks. Władysław Stępniak wraz z wiernym modlili się w intencji Ojczyzny. Potem, w asyście pocztów sztandarowych szkół, straży pożarnych i pszczelarzy przeszliśmy pod ścianę pamięci w celu uczczenia pamięci wszystkich tych, którzy oddali życie za to, byśmy teraz mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Od godziny 18.00, na sali miejskiej rozpoczął się koncert patriotyczno jubileuszowy. Jako pierwsi wystąpili artyści Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry prezentując cykl pieśni patriotycznych. Tajemnicze początki średniowiecznego Mirska przybliżył słuchaczom historyk Szymon Wrzesiński. Opowiedział jak przed 800 laty, w miejscu dzisiejszego miasta, powstawała osada, jakie były jej początki istnienia i jak zmieniała się jej nazwa. Swoje słowa popierał licznie zebranymi w prezentacji dokumentami.

Zaraz po nim ks. Władysław Stępniak opowiedział o swojej pracy nad książką „Mirsk - dzieje miasta”, której II część ukazała się w marcu tego roku. Można było obie części książki nabyć wraz z autografem autora. Na zakończenie wystąpił zespół muzyki dawnej „Gregoły”, w którego skład wchodzą dzieci z Giebułtowa prowadzone pod czujnym okiem Dominika Dębińskiego, który pasją do muzyki dawnej zaraził już niejedno pokolenie młodych ludzi.

Galeria
 


 

"Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II"

Trwają prace prowadzone w ramach projektu "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II". Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", działanie nr 2.1. "E-usługi publiczne", poddziałania nr 2.1.3. "E-usługi publiczne- ZIT AJ".

W miesiącu wrześniu zakończyła się dostawa sprzętu niezbędnego do wdrożenia nowych usług świadczonych z wykorzystaniem systemu informatycznego czyli tzw. e-usług. Do Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń trafiły między innymi nowe serwery, komputery i urządzenia wielofunkcyjne. Sprzęt i oprogramowanie dostarcza wybrana w drodze przetargu firma Sputnik Software sp. z o.o.. Zakończenie wszystkich ujętych w projekcie działań zaplanowano na koniec kwietnia 2018 roku, ale niektóre usługi będą dostępne wcześniej.

 Informacja Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  w sprawie organizacji  bezpłatnego  spotkania informacyjnego dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

InformacjaKOLEJNA WIZYTA U CZESKIEGO PARTNERA

W piątek, 27 października br. grupa pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, radnych i sołtysów, w ramach projektu o współpracy „Nie musi to być nuda jak się połączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami”, po raz kolejny, odwiedziła czeskie miasto Duba. Tematem tego spotkania był monitoring potrzeb oraz komunikacja z odległymi częściami miasta. Z prezentacji omówionej przez starościnę p. Zdenkę Sepsovą dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat podobieństw i różnic w zarządzaniu gminami. Później, w części praktycznej odwiedziliśmy kilka miejscowości, którymi miasto Duba zarządza. Są to głównie miejscowości turystyczne, w których stałych mieszkańców jest niewielu. Większość ludzi zamieszkuje je w miesiącach wiosennych i letnich. Odwiedziliśmy też kilka kościołów i kaplic, a z opowieści księdza Mordacika wiemy, że tylko 10% Czechów jest katolikami i głównie zamieszkują Morawy. W okolicy Duby kościoły i kaplice są rzadko odwiedzane przez wiernych, głównie w Święta Bożego Narodzenia.

Krótki, z powodu niesprzyjającej pogody, spacer upewnił nas w przekonaniu, że okolice miejscowości są niezwykle atrakcyjne turystycznie, warte odwiedzania i bliższego poznania, do czego gorąco zachęcam. To tylko dwie godziny podróży. 

GaleriaUproszczona oferta realizacji zadania publicznego -
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 


OfertaORKAN GRZEGORZ SIAŁ SPUSTOSZENIE


W nocy z 28/29 października br. w całym województwie dolnośląskim wiał tak silny wiatr, że jego porywy sięgały 100 km/h. Zrywał dachy, wyrywał drzewa, uszkadzał linie energetyczne. Nie inaczej było w Gminie Mirsk. W niedzielę, 29 października, od wczesnych godzin rannych  wiele domów nie miało prądu z powodu zerwanych linii energetycznych. Strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mirsk odnotowali ok. 30 zgłoszeń. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w Giebułtowie, gdzie na posesji prywatnej doszło do zerwania części poszycia dachowego (ok. 20 %). Na miejsce zdarzenia skierowane zostały jednostki OSP Mirsk, Rębiszów, Krobica-Orłowice i Giebułtów oraz jednostka PSP Lwówek Śląski. Podjęte zostały próby zabezpieczenie wyrwy po poszyciu plandekami, jednakże z uwagi na nadal silnie wiejący wiatr, a tym samym zagrożenie dla strażaków-ratowników, kierujący akcją w uzgodnieniu z mieszkańcami podjął decyzję o zabezpieczeniu plandekami podłogi w pomieszczeniu strychowym, aby uniknąć przedostawania się wody opadowej do części mieszkalnych budynku oraz zabezpieczeniu pozostałego poszycia linami. 

Całość relacji oraz galeria tutaj.
Sprawozdanie z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku


Sprawozdanie
KOLEJNE UNIJNE ŚRODKI TRAFIĄ DO GMINY MIRSK


Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Mirsk, iż kolejny, złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ Nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16), projekt  został  zakwalifikowany do dofinansowania.

Jest to projekt pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków  mieszkalnych w Gminie Mirsk”. 

Całkowita wartość projektu: 2.129.088,11 zł, kwota dofinansowania 1.138 927,90 zł.Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

Apel

 Oferta realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 235).


OfertaUchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4325/V/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastęuje spalanie paliw


Załącznik nr 1: Treść Uchwały Nr 4325/V/17 z dnia 29 września 2017r.

Załącznik nr 2:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

Załącznik nr 3:
Formularz zgłaszania uwag
Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mirsk w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

ZarządzenieOGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że od 29 września 2017 r. na zlecenie i koszt Starosty Lwóweckiego będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R z Krakowa. Dokładne terminy wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych na terenie gminy Mirsk uzależnione będą od warunków pogodowych.
Prace prowadzone będą na gruntach osób fizycznych i wspólnot gruntowych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wyłącznie na użytkach leśnych (Ls), na działkach wskazanych przez Starostę Lwóweckiego i nie będą dotyczyć innych użytków pokrytych roślinnością drzewiastą.

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się je do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.


 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk, ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 118/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.


Pełna treść ogłoszenia


 Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Zarządzenie

 Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 25.09.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie4. SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU

Czwarte spotkanie w ramach projektu „Nie musi to być nuda…” odbyło się 15 września br. w Mirsku. Tematem przewodnim był sposób komunikowania się z odległymi częściami gminy, tj. poszczególnymi sołectwami. Nasi goście zawitali do Mirska o godz. 8.00 i po powitaniu przez burmistrza Andrzeja Jasińskiego udali się na śniadanie, a później do sali posiedzeń, gdzie obejrzeli przygotowaną dla nich prezentację. Dowiedzieli się z niej ile sołectw posiada gmina, ilu mieszkańców mieszka w poszczególnych wsiach, kto pełni w nich władzę uchwałodawczą i wykonawczą, jak sołtys komunikuje się z mieszkańcami i przede wszystkim z jakimi problemami spotyka się na co dzień. Omówiony został fundusz sołecki i Program Odnowa Dolnośląskiej Wsi, bo w ich ramach sołectwa korzystają z określonych środków, czy też mogą pozyskiwać pieniądze z programów rządowych czy unijnych. Nasi goście zapoznali się ze stowarzyszeniami, fundacjami i zespołami folklorystycznymi działającymi w gminie Mirsk. Pytaniom nie było końca, gdyż okazało się, że w Czechach działa to zupełnie inaczej.

Całość relacji wraz z galerią tutaj.

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Całość ogłoszenia tutaj.

 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
od  1 października 2017 r. w powiecie lwóweckim

 Szczegóły
tutaj
DOŻYNKI GMINNE 2017

Gospodarzem tegorocznych dożynek była Gajówka, niewielka wieś w dolinie Raczyny zamieszkiwana przez 121 osób. Założona w XVII wieku przez religijnych uciekinierów z Czech, zniszczona doszczętnie przez powódź ok. 1700 roku, odbudowana w latach 1720-1730. Do dzisiaj we wsi znajduje się ok. 20 zabytkowych domów, głównie murowanych i murowano-szachulcowych.

Do święta plonów mieszkańcy wsi z pomocą zaprzyjaźnionych okolicznych sołectw przygotowywali się ustawiając na terenie całej wsi przepiękne dekoracje dożynkowe. W sobotę 10 września, od wczesnych godzin rannych, na boisku sportowym rozstawiano scenę, namioty ze stołami i ławami biesiadnymi, stoiska z różnego rodzaju jadłem i piciem i innymi atrakcjami.

Całość relacji oraz galeria tutaj.

                                           NARODOWE CZYTANIE

Akcję zapoczątkowano w 2012 z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura - wcześniej m.in wicedyrektor TVP Kultura. Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. Publiczne czytanie Pana Tadeusza odbyło się 8 września 2012 w dziesiątkach miejscowości z udziałem rzesz słuchaczy. Warszawskie oficjalne czytanie epopei narodowej miało miejsce w Parku Saskim. W kolejnych latach udział brało coraz więcej miejscowości.

W tym roku, internauci wybrali do czytania „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk, również przystąpiła do akcji. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego, który wcielił się w rolę Poety, Sekretarza Miasta i Gminy Mirsk Jana Zaliwskiego, który odegrał rolę Księdza, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych Magdalenę Krajewską-Siemek, która była Radczynią, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Piotra Czembrowskiego, który zagrał rolę Pana Młodego, oraz Redaktor Wieści Mirska Danutę Wołosecką, która wcieliła się w rolę Maryny.

Czytanie odbyło się 2 września o godzinie 10, przed wejściem do biblioteki.

 

GALERIA
 ZARZĄDZENIE Nr 118/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

z dnia 31.08.2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2017 r.
w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Aby zapoznać się z pełną treścią zarządzenia kliknij tutaj.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 23.08.2017r.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.


Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g sektorów i nr kwater z weryfikacją na dzień 23.08.2017 r. -
II ETAP DO 2010 ROKU
CMENTARZ "B" MIRSK
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 16.08.2017r.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g sektorów i nr kwater z weryfikacją na dzień 16.08.2017 r. -
II ETAP DO 2010 ROKU
CMENTARZ "A" MIRSKOstatnie pożegnanie Jerzego Wójcika

Dziękuję panu Burmistrzowi i Księżom Proboszczom, za przypomnienie - przybliżenie: osiągnięć pracy, zasług i postawy obywatelskiej profesora Jerzego Wójcika, naszego Kolegi - Przyjaciela.

Jego działanie, wyniki pracy - osiągnięcia, spowodowały że stał się ambasadorem naszego liceum i miasta, najpierw na Dolnym Śląsku potem w kraju, a nawet za granicą.

Na spotkaniu w liceum, pan profesor Miodek, językoznawca znany również z telewizji, powiedział że o Mirsku, jego liceum, usłyszał gdy drużyna z jego liceum w tarnowskich górach utraciła pierwsze miejsce w Polsce na rzecz mirskiego liceum. Od tamtego czasu interesował się drużyną mirskiego liceum i jej trenerem profesorem Wójcikiem. Śledząc losy drużyny sportowej i liceum zauważył też, że młodzież mirskiego liceum jest dobrze przygotowywana do studiów.

Mirsk stał się znany Europie gdy drużyna profesora Wójcika brała udział w rozgrywkach czołowych drużyn Europy, uzyskała 4-te miejsce, a zawodniczki wyszkolone przez profesora, po ukończeniu szkoły przechodziły do renomowanych europejskich klubów, a z czasem zostawały znanymi ich trenerkami.

Prof. Jerzy Wójcik był też wizytatorem sportu w powiecie lwóweckim. Doszkalał nauczycieli sportu, zachęcał ich do zajęć sportowych pozalekcyjnych, organizował rozgrywki międzyszkolne. W tym okresie dwie drużyny szkół podstawowych zajęły wysokie miejsca na szczeblu krajowym. Za efekty pracy, oprócz wymienionych odznaczeń, Jerzy Wójcik otrzymał państwowy tytuł: profesor szkoły średniej. Tytuły takie otrzymało w naszym liceum 4 osoby.

Prof. Wójcik był znany w szerszym środowisku.

Dziś przyszło do niego wiele osób. Wśród rzeszy obecnych są Twoi uczniowie - wychowankowie - zawodniczki. Jesteśmy my, nauczyciele, twoi najbliżsi współpracownicy. Mimo wakacji – urlopów, jest tu niemal cała rada pedagogiczna, dyrekcja, nauczyciele czynni i starszego pokolenia - naszego mirskiego liceum.

Przybyliśmy tu, by godnie pożegnać Ciebie, naszego Kolegę - Przyjaciela, Profesora Jerzego Wójcika, by odprowadzić Cię na zasłużony odpoczynek.

Jesteśmy by wyrazić wdzięczność za to że mogliśmy z tobą, razem, pracować.

Uczyliśmy się od Ciebie wiele, braliśmy przykłady twojej pracowitości, zaangażowania i sumienności wykonywania przypadających obowiązków.

Podziwialiśmy Twoje oddanie się pracy z młodzieżą. Poświęcenie tej pracy.

Obserwowaliśmy na bieżąco, Twoje osiągnięcia i efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej, sukcesy twojej drużyny

Podziwialiśmy Twoje zaangażowanie w pomocy udzielanej młodym, nowo - rozpoczynającym pracę nauczycielom. Byłeś zawsze koleżeński i życzliwy dla każdego.

Wszystko to doceniamy i dziękujemy.

Chociaż żegnamy, to w naszej pamięci, pamięci szkoły, naszego liceum - Pozostajesz na zawsze.

          
                                                                               Aleksander Rosik

 Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 14.08.2017r.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.


Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g sektorów i nr kwater z weryfikacją na dzień 14.08.2017 r. -
CMENTARZ-GIEBUŁTÓW
Informacja Instytutu Rozwoju Terytorialnego na temat uchwał antysmogowych 

W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych projektów uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska oraz pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi treści tych dokumentów na stronie Instytutu Rozwoju Terytorialnego opublikowano odpowiedzi na często zadawane pytania – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z pytaniami
 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


Pełna treść obwieszczenia

 
Mirsk od lat niezmiennie kultywuje tradycje. Podczas święta mieszkańców gminy – dorocznej Gali Izerskiej możemy przypomnieć sobie zapamiętane z dzieciństwa smaki, podziwiać kunsztowne ręcznie robione dekoracje, czy posłuchać folkloru. Organizatorzy nie zapominają także o młodszym pokoleniu, które czeka na znane i lubiane gwiazdy muzyki pop, rock, czy rap. Nie brakuje tu także atrakcji dla dzieci.

Sobota, 22 lipca 2017 roku w Mirsku upłynęła pod znakiem zabawy. Dzień rozpoczął się zawodami strzeleckimi z broni pneumatycznej, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk. Piętnasty raz uczestnicy zawodów sprawdzili swoje umiejętności strzeleckie. W kategorii mężczyzn I miejsce zajął Kacper Kireńczuk, tuż za nim uplasował się Tadeusz Skiba, a trzecie miejsce przypadło Wojciechowi Kosteckiemu. W kategorii kobiet zaskoczenia nie było, ponownie najlepszą okazała się Katarzyna Winnik, drugie miejsce zajęła Renata Słowicka, trzecie Paulina Kołodziejczyk. W kategorii młodzików pierwsze miejsce przypadło Pawłowi Kędziorowi, drugie Jankowi Kołodziejczykowi, trzecie Kacprowi Gaczyńskiemu.

Po południu na stadionie prezentowali się lokalni twórcy i  rękodzielnicy. Blok, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie cieszy się niesłabnącą popularnością i chociaż wczoraj nad stadion nadciągnęły czarne chmury to w Miasteczku Rękodzieła nie zabrakło gości i dobrej zabawy.

Całość relacji tutaj.


XIX IZERSKA GALA - GALERIA (fot. Grzegorz Honcek)XIX IZERSKA GALA - GALERIA II
 Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 


 

DOBRYCH PRAKTYK CIĄG DALSZY

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Nie musi to być nuda jak się połączy Mirsk i Duba. Stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami” odbyło się u naszych czeskich sąsiadów. Do Duby przyjechaliśmy szesnastoosobową grupą 10 lipca br. i po powitaniu wysłuchaliśmy cyklu prezentacji dotyczących zarządzania przedszkolem, szkołą podstawową, zrealizowanych inwestycjach miasta dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Mieliśmy możliwość porównania czeskich i polskich rozwiązań, zadawania pytań, na które otrzymaliśmy szczegółowe odpowiedzi. Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości Duba pochodzą z 1253 roku. Z miejscowości Dubá pochodził znany ród szlachecki Berków z Dubé, który w średniowieczu władał nad rozległymi terytoriami północnych Czech. Jego gród, który stał przy drodze nad budynkiem kina, dziś przypominają jego istnienie już tylko nierówności terenu. W mieście były pierwotnie dwa kościoły, które jednak zanikły bez śladu. Zachował się tylko trzeci - kościół Podwyższenia św. Krzyża. Z zabudowy miejskiej wyróżnia się empirowy ratusz z 1851 roku i barokowe probostwo z 1737 roku. W okolicznych osadach zachował się szereg malowniczych drewnianych chat.  W granicach administracyjnych miasto ma 22 małe, w większości architektonicznie i krajobrazowo atrakcyjne wioski m.in. Lhota, Bukovec, Kokorin, Nedvezi, Draźejov. Tutaj rozpoczyna się bardzo znana i często odwiedzana kraina geograficzna zwana Czeskim Rajem.


Całość relacji
tutaj

Galeria


Uczniowie z klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Krobicy wezmą udział  w programie „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa dolnośląskiego i województw ościennych. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz popularyzacja pozytywnego nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej i leśnej.

W Szkole Podstawowej w Krobicy odbędą się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie zajęć i treningów sportowych, które obejmują ćwiczenia lekkoatletyczne m.in. bieg wytrzymałościowy, drabinka koordynacyjna, rzut oszczepem do celu, bieg przez płotki, trójskok w strefach, bieg sztafetowy. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły i / lub w kompleksie leśnym (na świeżym powietrzu).

Treningi prowadzone będą przez nauczyciela wychowania fizycznego, który ma do dyspozycji odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbył szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po ich zakończeniu, przekazany zostanie do ich dyspozycji. Cykl zajęć w szkole będzie  zakończony olimpiadą sportową z udziałem gwizd sportu – polskich mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych. 

Szczegóły projektu: http://efrwp.pl/edukacja


Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt jest dofinasowany ze środków Gminy Mirsk.


 INFORMACJA


Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w związku z czym na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem do pojemnika / worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Dotychczasowo obowiązujące pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane zgodnie z frakcją odpadów jaka jest w nich gromadzona.  W celu ułatwienia segregacji odpadów Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na pojemniki na odpady, które można pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl

 

 KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU

Kolejne spotkanie w projekcie pn. „Nie musi to być nuda jak się połączy Mirsk i Duba – stosowanie  dobrych praktyk w zarządzaniu gminami” odbyło się 19 czerwca br. Zaprosiliśmy gości z Czech do nas, do Gminy Mirsk. Po powitaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego ośmiu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Dubie, koordynator projektu i tłumaczka zwiedzili mirski ratusz w celu poznania struktury Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz zakresu działań poszczególnych pracowników. Później goście z burmistrzem i biorącymi udział w projekcie mirskimi urzędnikami przejechali do siedziby Nadleśnictwa Świeradów. Tam mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji na temat  gminnych obszarów leśnych, ich ochrony, eksploatacji, szlaków turystycznych na ich terenie i ewentualnej wspólnej ich promocji. Piotr Salawa, pracownik Nadleśnictwa odpowiedział też na wiele zadanych mu pytań oraz uczestniczył w zaplanowanej na ten dzień wycieczce koleją gondolową na Stóg Izerski, a potem pieszo, czerwonym szlakiem, przez Polane Izerską przeszliśmy do rezerwatu przyrody Torfowiska Izerskie. Pogoda dopisała i wszyscy mogliśmy podziwiać piękno Gór Izerskich i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Długi spacer zakończyliśmy wspólnym posiłkiem, po którym goście odjechali do siebie. Cieszymy się już na kolejne spotkanie, tym razem w Czechach, które, jak każde poprzednie, ma na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie podstaw współpracy, głównie w dziedzinach: administracja, rozwój gospodarczy, planowanie przestrzenne, szkolnictwo, turystyka i promocja.

 Galeria
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia że, jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 02.06.2017.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g  sektorów i nr kwater z  weryfikacją na dzień 02.06.2017 r.
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę  likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 26.05.2017 r.
   
Lista  nr  2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu i ZGKiM w Mirsku.


Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g  sektorów i nr kwater z  weryfikacją na dzień 26.05.2017 r.


 GOSPODARKA MIAST

W piątek 19 maja br., w ramach projektu pn. „Nie musi to być nuda, jak się połączy Mirsk i Duba”, w czeskiej miejscowości Duba odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące działalności gospodarczej miast, współpracy pracowników obu urzędów i wspólnych planów promocyjnych i turystycznych regionów.  Już o 6.00 rano osiem osób – pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój oraz dwóch radnych, busem, wyruszyło do małego, urokliwego miasta partnerskiego Duba. Tam, po lekkim posiłku i zapoznaniu się, wysłuchaliśmy prezentacji na temat gospodarki leśnej, przygotowanej przez pracowników czeskiego urzędu. Zaraz potem dyskutowano i zadawano pytania  oraz porównywano sposoby gospodarowania lasami w Czechach i Polsce. W celu przeniesienia dobrych praktyk omówiliśmy również przygotowane przez czesko-polski zespół projektowy działania podczas realizacji całego projektu.

Całość relacji i galeria tutaj.


Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 22.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni wierconej lub kopanej.


Zarządzenie wraz z załącznikiemZ A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę  likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 16.05.2017 r.
   
Lista  nr  2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu i ZGKiM w Mirsku.

 

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g  sektorów i nr kwater z  weryfikacją na dzień 16.05.2017. 

Dziewczęta SP Mirsk 4. na Mistrzostwach Dolnego Śląska SZS !

W dniu 28.04.2017 w hali sportowej w Kobierzycach odbył się Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięły udział po 4 zespoły - mistrzowie stref województwa dolnośląskiego:

Mistrz strefy jeleniogórskiej - SP Mirsk
Mistrz strefy legnickiej - SP 9 Legnica                                    
Mistrz strefy wałbrzyskiej - SP 4 Ziębice
Mistrz strefy wrocławskiej - SP Kobierzyce

Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Wszystkie drużyny znały się bardzo dobrze z rozgrywek ligowych DZPR. Znając swoje możliwości podopieczne Joanny Plitt jeszcze przed turniejem mierzyły w trzecie miejsce w województwie dolnośląskim. Już sam udział naszych najmłodszych szczypiornistek w tym turnieju jest wielkim sukcesem tej drużyny dlatego tak jak pisałem w poprzednich postach "one dzisiaj już nic nie muszą ale potrafią".


Pełna relacja tutaj.

Minigaleria Darka Plitta


 


 Szczypiornistki z Gimnazjum 3. na Dolnym Śląsku !!!

Kolejny finał wojewódzki SZS w piłce ręcznej dziewcząt już za nami. Tym razem walkę o tytuł Mistrza Dolnego Śląska SZS podjęły mirskie gimnazjalistki (szkolone także w MKS PH Sawczak-Włókniarz Mirsk), które pod opieka Ilony Witkowskiej i Joanny Plitt zmierzyły się z drużynami z Gimnazjum nr 2 w Legnicy (EUCO UKS 9), Gimnazjum nr 1 z Dzierżoniowa (UKS Jedynka Dzierżoniów) oraz podwrocławskich Kobierzyc.

Pełna relacja tutaj.

Minigaleria Darka Plitta


 ĆWICZENIA RATOWNICZO-BOJOWE W GEOPARKU
 

7 maja br. od godz. 10.00 pięć jednostek OSP uczestniczyły w ćwiczeniach ratowniczo- bojowych w obiekcie turystycznym Geopark w Krobicy. Strażacy OSP Krobica, OSP KSRG Mirsk, OSP KSRG Rębiszów przećwiczyli czas dojazdu do Geoparku, zapoznali się dokładnie ze specyfiką podziemnych sztolni i pozorowali ewentualne zagrożenia w obiekcie np. w  grupie turystów zwiedzających kopalnię ok. 140 metrów od wejścia zasłabła kobieta, potem doszło do upadku jednego z turystów na mokrej nawierzchni chodnika, podejrzewano złamanie kończyny dolnej. Rozdysponowano zastępy do poszczególnych poszkodowanych. W trakcie prowadzonych działań nastąpił brak zasilenia energii. Ratownicy musieli korzystać z nasobnego sprzętu oświetleniowego oraz dysków sygnalizacyjnych, aby oświetlić trasę chodnika. U kobiety doszło do nagłego zatrzymania krążenia, w trakcie reanimacji użyto defibrylatora, po czym przywrócono akcję serca. Po zaopatrzeniu medycznym obu poszkodowanych ewakuowano ich ze sztolni. Ratownicy pracowali w bardzo trudnych warunkach ze względu na niskie i wąskie przejścia. Przez to strażacy musieli dokonywać częstych zmian przy ewakuacji poszkodowanych z szybu kopalni. Koordynatorem działań ratowniczych był Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Mirsku Łukasz Hryciew. Łącznie w ćwiczeniach brało udział 25 ratowników. Ze wszystkimi przygotowanymi zadaniami poradzili sobie znakomicie.

GaleriaŚWIĘTA MAJOWE

Tegoroczne obchody majowych świąt rozpoczęły się w niedzielę 30 kwietnia br. nad jeziorem Złotnickim, gdzie rozegrane zostały Wędkarskie Zawody PZW o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk. I chociaż pogoda nie rozpieszczała wędkujących, w dobrych humorach zakończyli zawody, odebrali nagrody, puchary i dyplomy ufundowane przez burmistrza i posileni gorącą kiełbaską z grilla wrócili do domów.

1 maja, na strzelnicy krytej, od godziny 11.00, rywalizowali najlepsi strzelcy w gminie. Walczono o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w kategorii młodzieżowej i seniorskiej obu płci. Najlepsi oczywiście zostali nagrodzeni pucharami z rąk fundatora.

Dnia 3 maja br., jak co roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Po niej, wiązanki kwiatów i znicze złożyli przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, nauczyciele, uczniowie, strażacy, pszczelarze wraz z pocztami sztandarowymi. Modlono się i oddawano hołd wszystkim poległym i pomordowanym w obronie naszego kraju.

Galeria 

Mirsk SP – mistrzem jest !!!


Kolejny piękny sukces odniosły najmłodsze piłkarki ręczne trenowane przez P. Joannę Plitt i reprezentujące Szkołę Podstawową w Mirsku, które dzisiaj (11.04.2017r.) we własnej hali wygrały finał strefy jeleniogórskiej, kwalifikując się na mistrzostwa Dolnego Śląska SZS. Nasze dziewczynki (klasy V-VI) wygrały kolejno : z SP Osiek Łużycki 14:3 i SP10 Jelenia Góra 9:3. W meczu o 3 miejsce SP Bolesławiec pokonał SP Osiek. 

Mirskim szczypiornistkom i Pani trener serdecznie gratulujemy i życzymy dobrej gry w finale dolnośląskim, który odbędzie się w Legnicy 25 kwietnia br. Należy podkreślić, że duży wkład w rozwój młodzieżowej piłki ręcznej w Mirsku ma praca szkoleniowa w sekcji MKS PH Sawczak-Włókniarz Mirsk; wszak te same dziewczynki występują w szkolnych rozgrywkach w ramach Szkolnego Związku Sportowego, jak i zawodach ZPR w kategorii dziewczynek-dzieci.

Oto skład zwycięskiej drużyny: Aleksandra Chmielewska (5 bramek), Wiktoria Bartnikowska, Zuzanna Dolińska, Gabriela Leśniańska (10 br.), Ilona Lewkowicz (2 br.), Julia Mucha, Weronika Poznańska (3 br.), Julia Serdakowska (3 br.),  Natalia Stasieńko (bramkarka),  Nikola Szychowska,  Kinga Żuk, Julia Reiter.        
                                                                             

GaleriaMIRSK – TO JEST POTĘGA ! (W SPORCIE)

Miło nam donieść o kolejnych sukcesach naszych drużyn w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu powiatu oraz strefy jeleniogórskiej.

Dziewczęta ze SP Giebułtów (opiekun Tomasz Gajewski) zdobyły tytuł mistrza Powiatu Lwóweckiego w siatkarskich „2-ach”. Podobne zwycięstwo, w tej samej kategorii rozgrywek, odniosła drużyna chłopców ze SP Mirsk (opiekun Jarosław Wichowski). Obie drużyny wystąpią pod koniec kwietnia w finałach strefy jeleniogórskiej.


Drużyna SP Mirsk: Szymon Makowski, Jakub Miczka, Wiktor Mużyłowski, Sergey Skoropad, Jakub Szabla, Jakub Tomasik

Wciąż fururę robią młode piłkarki ręczne – tym razem szczypiornistki ze SP Mirsk (opiekun Joanna Plitt), jako mistrzynie powiatu wygrały także półfinał strefy jeleniogórskiej zwyciężając kolejno: SP2 z Kamiennej Góry (10:2) i SP10 z Jeleniej Góry (9:2). 11.04.br. we własnej hali zagrają w finale strefowym. Powodzenia !!!

Nasze mistrzynie ze SP Mirsk grały w składzie:
Ola Chmielewska, Wiktoria Bartnikowska, Zuzanna Dolińska, Gabriela Leśniańska, Ilona Lewkowicz, Julia Łata, Julia Mucha, Weronika Poznańska, Julia Serdakowska, Natalia Stasieńko, Wiktoria Przybylska, Nikola Biskupska, Nikola Szychowska, Kinga Żuk. 

Galeria
Gorący marzec w Szkolnym Związku Sportowym ! 


Mijający miesiąc obfitował w zawody SZS zarówno na szczeblach gminnym i powiatowym, jak i na poziomie strefy jeleniogórskiej. Miło poinformować Państwa, że nasi młodzi sportowcy odnieśli wiele sukcesów. Dziewczęta z SP Mirsk (opiekun Joanna Plitt) i chłopcy z SP Giebułtów (opiekun Tomasz Gajewski), jako mistrzowie Powiatu Lwóweckiego wystąpili w zawodach strefowych w mini siatkówce „3-ek” plasując się na 4 miejscach wśród 7 drużyn. Szczypiornistki SP Mirsk trenowane przez Joannę Plitt gładko zdobyły tytuł mistrza powiatu i 6 kwietnia powalczą w półfinale strefy jeleniogórskiej we własnej hali. Trzymajmy kciuki !!!


Całość artykułu wraz z galerią tutaj.ZŁOTE PIŁKARKI RĘCZNE Z MIRSKIEGO GIMNAZJUM !!!

30 marca w hali sportowej SP Mirsk rozegrany został Finał Strefy Jeleniogórskiej w piłce ręcznej dziewcząt, w którym wystąpiły drużyny gimnazjalistek z Bolesławca, Jeleniej Góry i Mirska. Podopieczne Radosława Mularczyka nie dały szans rywalkom wygrywając z Jelenią Górą 20:9 i Bolesławcem 22:5 !!! Jako mistrzynie strefy zagrają wkrótce w mistrzostwach Dolnego Śląska SZS. W tym miejscu należy podkreślić, że te same dziewczęta tworzą drużyna młodzieżową piłki ręcznej w MKS "PH Sawczak-Włókniarz" Mirsk, którą trenuje Pani Joanna Plitt.

Zwycięskie szczypiornistki grały w składzie: Katarzyna Burak i Laura Biernacka (bramkarki) oraz Wiktora Kowalik, Wiktoria Michalik, Oliwia Pyż, Jolanta Krasowska, Gabriela Thomczik, Katarzyna Doskocz, Beata Makowska (kapitan), Daria Grońska, Aleksandra Konsur, Nikola Radecka i Aleksandra Skiba.

Galeria

  ZWYCIĘSKIE GIMNAZJALISTKI !

23 marca w hali sportowej SP Mirsk  w półfinale strefy jeleniogórskiej nasze dziewczęta  wygrały wszystkie mecze, pokonując drużyny z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry oraz Jeżowa Sudeckiego. 30.03.br. wystąpią w finale strefowym (hala w Mirsku!) z szansami na udział w  Mistrzostwach Dolnego Śląska. Drużyna  prowadzona przez Radosława Mularczyka grała w składzie:    

Laura Biernacka, Katarzyna Burak, Katarzyna Doskocz, Daria Grońska, Aleksandra Konsur, Wiktoria Kowalik, Jolanta Krasowska, Wiktoria Machnik, Beata Makowska, Oliwia Pyż, Nikola Radecka, Aleksandra Skiba, Gabriela Thomczik.

Cały artykuł

 KONCERT ZESPOŁÓW Z UKRAINY

Osiemnastu tancerzy, wokalistów i muzyków z Ukrainy mogliśmy zobaczyć podczas koncertu w niedzielny wieczór dwunastego marca br. w sali miejskiej w Mirsku. Na zaproszenie władz miasta i zespołu folklorystycznego „Kwisowianie” przyjechali do Mirska członkowie zespołu „Zbrucz”, który już raz, gościnnie wystąpił na mirskiej scenie i zespołu tanecznego „Lubystok”, który zaprezentował tańce ukraińskie, gruzińskie i cygańskie. Przepiękne, barwne, melodyjne widowisko zachwyciło wszystkich, którzy tego wieczoru zdecydowali się przyjść na koncert. Profesjonalizm i zapał młodych tancerzy oddał w pełni krasę folkloru mieszkańców Ukrainy, kraju, który nie przestaje nas zachwycać bogactwem kulturowego dorobku . 

galeria


 

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku o nowych stawkach cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie 01.04.2017 - 31.03.2018


Ogłoszenie

 Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na temat nowych taryf cenowych dla wody i ścieków w okresie 01.04.2017 - 31.03.2018.


Informacja

 
 

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gmiy Mirsk, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.


OgłoszenieZarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 19.01.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku.


Zarządzenie
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców - załóż firmę przez telefon !

Informacja
ZARZĄDZENIE Nr 1/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej,  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności


Zarządzenie

  

 WIGILIJNY CZAS

Tradycją jest, że  czytelnicy i przyjaciele Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mirsku, podopieczni  TPD Koło Specjalnej Troski w Mirsku oraz podopieczni Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego spotykają się w grudniu, aby podzielić się opłatkiem, wspólnie kolędować  i  spędzić miło czas.

15 grudnia br., ponad sto osób zebrało się w sali miejskiej.  Pięknie przystrojone stoły, pachnące świerkowe stroiki, wszyscy elegancko ubrani….. Już od drzwi można było poczuć magię świąt. Rozpoczęliśmy obejrzeniem pięknych jasełek w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Mirsku, przygotowanych przez  panią Beatę Firek.

Następnie, burmistrz Andrzej Jasiński przywitał przybyłych i  złożył życzenia świąteczne. Podzieliliśmy się opłatkiem, każdy chciał zamienić choć dwa słowa z innymi gośćmi, życzenia więc trwały i trwały….

Zjedliśmy barszczyk z uszkami, było też przepyszne ciasto upieczone przez organizatorów. Oczywiście nie mogło zabraknąć kolęd wyśpiewanych przez podopiecznych koła.

Gdy spotkanie dobiegło końca, pożegnaliśmy się słowami: „do zobaczenia za rok”.

Galeria

   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Ogłoszenie 

Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności


Zarządzenie


 
Prezentujemy Państwu planowany harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (kwoty są podane w euro).

HarmonogramŚwięto Niepodległości w Mirsku

W tym roku obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada, o godzinie 10.00 marszem, przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku. Uczestnicy przeszli z budynku szkoły na mirski rynek z biało-czerwonymi flagami i kotylionami, które symbolizowały 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, po wielu latach zaborów.

Później, przed ratuszem, w montażu słowno - muzycznym zaprezentowali się uczniowie szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego Jarosław Wichowski, który wcielił się w postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Andrzej Jasiński, w swoim wystąpieniu, serdecznie podziękował dyrektorowi szkoły Piotrowi Czembrowskiemu, nauczycielom i ucz- niom za pomysł i realizację pierwszego lokalnego marszu niepodległości.

11 listopada, w kościele pw. ZNMP w Mirsku ksiądz Przemysław Burnos odprawił mszę w intencji ojczyzny, a po niej, jak co roku, przedstawiciele władz samorządowych, pracowników oświaty, straży pożarnej, pszczelarzy, młodzież szkolna wraz z pocztami sztandarowymi złożyli hołd poległym za wolność naszego kraju. Pod Ścianą Pamięci  zapalono znicze  i ułożono wiązanki kwiatów.              

Galeria70-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBUŁTOWIE

W piątek, 28 października uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Michała Archanioła rozpoczęły się obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Giebułtowie. Ksiądz Krzysztof Lewicki w kazaniu podkreślał znaczenie szkoły w kształtowaniu postaw młodego człowieka i poszerzaniu jego wiedzy. Mówił, że pewne wartości, których uczy szkoła są niezmienne pomimo, że sama instytucja przez lata się zmieniła. Jak to było dawniej, a jak jest teraz mogliśmy zobaczyć w barwnych, przygotowanych przez uczniów i nauczycieli giebułtowskiej placówki, przedstawieniach. Cudowne dekoracje, kolorowe, dopracowane do perfekcji kostiumy i pełna ekspresji gra aktorska sprawiły, że oglądaliśmy je z zapartym tchem, na koniec nagradzając gromkimi brawami. Mieliśmy okazję obejrzeć trzy,  jakże różne spektakle, o głębokich przesłaniach, ale przekazane z przymrużeniem oka, wesoło i tanecznie. Duże brawa dla wszystkich występujących. Później działający przy szkole, pod czujnym okiem Tomasza Gajewskiego – nauczyciela wychowania fizycznego, zespół „Mała Alternatywa” zaprezentował swoje umiejętności w kilku układach tanecznych. Po nich, giebułtowski zespół folklorystyczny „Kwisowianie” uświetnił obchody jubileuszu szkoły. Nie zabrakło tortów upieczonych przez jedną z absolwentek, kwiatów dla emerytowanych dyrektorów i nauczycieli oraz, składanych na ręce pani dyrektor Jolanty Skrockiej życzeń na przyszłość.

galeriaZAKOŃCZENIE SEZONU LOTÓW


W piątek, 21 października br., w Środowiskowym Klubie Profilaktyczno-Integracyjnym odbyło się oficjalne zakończenie sezonu lotów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Koła zrzeszającego hodowców z  Gminy Mirsk oraz wręczenie pucharów za poszczególne konkurencje lotowe i klasyfikację generalną.  Szczegółowe informacje umieszczone zostaną wkrótce.


Galeria

 OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 
Cały październik pogoda nas nie rozpieszczała, a w piątek 14 października, jak na zamówienie, zza chmur wyszło słońce. Najbardziej ucieszyło uczniów, nauczycieli i mieszkańców sołectwa Rębiszów ponieważ na ten dzień zaplanowana została podwójna uroczystość. O godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. św. Floriana rozpoczęły się obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz wyczekiwany przez pierwszoklasistów moment pasowania ich na uczniów rębiszowskiej szkoły. Na scenę wbiegły skrzaty, które pod wodzą p. Małgosi Husak przygotowały czwórkę nieco skonsternowanych pierwszaków do pasowania. Cudowne, barwne, wesołe widowisko zakończone zostało uroczystym ślubowaniem na sztandar szkoły i pasowaniem, wielkim ołówkiem, przez panią dyrektor Violettę Segedyn.


Całość relacji tutaj.

Galeria
Projekt Uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Projekt uchwały


 

Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 24.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Zarządzenie
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 05.10.2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie
FOTOWOLTAIKA

W dniu 3 października b.r. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Mirsk, zainteresowanych uzyskiwaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a konkretnie z energii słonecznej.

Na spotkaniu przedstawiono zalety nowych systemów wytwarzania prądu elektrycznego na własne potrzeby.  Spotkanie dotyczyło uzyskania informacji o zapotrzebowaniu na taką formę uzyskiwania energii elektrycznej w naszej gminie. Aby władze gminy mogły przygotować odpowiedni wniosek do konkursu na pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie takich instalacji dla indywidualnych odbiorców, muszą znać liczbę chętnych.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem dofinansowanie poszczególnych gospodarstw jednorodzinnych może wynieść nawet do 85%.  Wstępne kalkulacje kosztów takiego przedsięwzięcia, przy produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 2000 kwh rocznie to wartość 14.000,00 zł Przy dofinansowaniu ze strony gminy na poziomie 80% koszt własny wyniesie 2.400,00 zł (oczywiście są to koszty orientacyjne).

Poniżej zamieszczamy krótką informację  jak  działa taki system oraz ankietę deklaratywną do uczestnictwa w projekcie (jest to tylko wstępna deklaracja i nie zobowiązuje ostatecznie do uczestnictwa w projekcie). Szczegółowe informacje udziela Koordynator projektów unijnych Krzysztof Prędki tel. 75 62 22 169 (e-mail:
fundusze@mirsk.pl ).


Informacja


Ankieta

 Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 05.10.2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
 

Zarządzenie
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu.


Ogłoszenie

 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

  20 mln zł w formie dotacji dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST na zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP na Dolnym Śląsku


Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 czerwca  konkurs dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST. Konkurs na dotacje będzie obejmował trzy rodzaje przedsięwzięć, których głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP na Dolnym Śląsku. 

Pełna treść informacji tutaj.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE W PASKU –
„Projekty unijne” 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk nr 72/2016 z dnia 25.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni wierconej lub kopanej.

pełna treść Zarządzenia
 
 

 


    
UWAGA !!! JUŻ DZIAŁA… PIERWSZA W POLSCE !!!

Jako pierwsza gmina w kraju uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej sferyczną panoramę Mirska i okolic o bardzo dużej rozdzielczości, z kompleksową informacją o atrakcjach miasta, ofercie inwestycyjnej naszej strefy ekonomicznej oraz o Geoparku.

Zapraszamy do obejrzenia.


Kliknij napis PANORAMA 3D na głównej stronie.


 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023”, zostały podjęte prace dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych w postaci konkretnych projektów realizowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne.                                                                   

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zwraca się do wszystkich zainteresowanych o aktywne włączenie się do prac nad Programem Rewitalizacji w zakresie składania propozycji projektów dotyczących obszarów społecznych i gospodarczych.

Szczegóły

Kwestionariusz propozycji projektu
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym na stronie internetowej Gminy Mirsk został umieszczony baner pod nazwą REWITALIZACJA GMINY MIRSK gdzie będą podawane aktualne informacje dotyczące procesu tworzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023” oraz ankieta interaktywna dotycząca diagnozy najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych występujących na terenie gminy.

Zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału w ankiecie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie LwóweckimAby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk -
załacznik nr 1 do Uchwały Nr XI/65/15

Uchwała Nr XI/65/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk"

Ulotka -
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk
Projekt programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 rok

 

Projekt programu


Uchwała XI/67/15 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok wraz z załącznikiem nr 1

  

  


 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia że, jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją
na dzień 23.06.2015 roku.


Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g numerów kwater z weryfikacją na dzień 23.06.2015Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego