Do pobrania


Dokumenty i pliki do pobrania

Aby otworzyć poniższe pliki,
na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader.
Kliknij na ikonkę aby ściągnąć program


Adobe Reader

 
 
Druki do pobrania  

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek - zajęcie pasa drogowego

Wniosek - zajęcie pasa drogowego w celach handlowych

Wniosek - montaż reklamy w obrębie pasa drogowego

Deklaracja - podatek rolny

 Deklaracja - podatek leśny

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

 Informacja o nieruchomościach
i obiektach budowlanych - IN-1

 

 Wniosek o niezaleganiu w podatkach

 

 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mirsk w formie stypendium szkolnego  

 

Zmiana w zakresie wycinki drzew od 17 czerwca 2017 r. - informacja

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów

 

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z wykazem załączników

 

 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - spożycie napojów alkoholowych  

 

 Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 

 

 Działalność gospodarcza - nowe zasady 

 

 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - CEIDG-1 

 

 Oświadczenie majątkowe radnego gminy  

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - do edycji

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego -
do edycji

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie o sporządzaniu lub niesporządzaniu sprawozdań finansowych

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mirsk 

Regulamin nadawania honorowego obywatelstwa
gminy Mirsk
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Oświadczenie strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy
Oświadczenie strony na rzecz której została wydana
decyzja o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu/ wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu/ wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Mirsk
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - infomacje ogólne
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zawiadomienie o zawarciu umowy pomiędzy pracowdawcą, a młodocianym pracownikiem
Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy
de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o poniesionych kosztach na kształcenie ucznia

Wniosek o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego 

Wniosek o wykup komunalnego lokalu użytkowego
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
z załącznikiem
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
z załącznikiem - wersja obowiązująca od 01.01.2017 r.
Wniosek o szacowanie szkód łowieckich
i ustalenie odszkodowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - do edycji