Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Orzecznictwo o niepełnosprawności

niepełnosprawny

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim
ul. Morcinka 7 (budynek Przychodni Rejonowej w Lwówku Śl., pok. 202)
59-600 Lwówek Śl.
Tel. /Fax 075 782 20 44

Godziny pracy Zespołu:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek-Piątek 7:30 – 15:30

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

Skład Powiatowego Zespołu:

Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu mgr Beata Wasilewska

Obsługę administracyjną prowadzi: Pani Lucyna Czaprowska

Członkami zespołu orzekającego są:

  • lekarze specjaliści,
  • psycholog, doradcy zawodowi,
  • pedagog oraz pracownicy socjalni.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa jako I instancja.

Powiatowy Zespół do orzekania informuje osoby zainteresowane ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności o procedurze postępowania przy składaniu wniosku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

Pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu ( druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu);

Wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
Wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;

Dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej potwierdzającej naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
w przypadku wysyłania wniosku pocztą – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół
Złożenie kompletnego wniosku w Zespole;

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;

W terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje

Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na ciężką, przewlekłą chorobę, ograniczoną możliwość poruszania się, pobyt w szpitalu), jeśli lekarz wystawiający zaświadczenie dla potrzeb Zespołu stwierdzi taką konieczność i przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, zdaniem lekarza – przewodniczącego składu orzekającego okaże się wystarczająca do wydania orzeczenia.

Orzeczenia wydane przez Zespół nie stanowią podstawy do wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 1 października 2003 roku także renty socjalnej.

W aktualnym stanie prawnym uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m.in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

Czemu służy orzecznictwo do celów pozarentowych?

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,

W zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,

W zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystanie z wszelkich form dofinansowania proponowanych przez PFRON

Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,

Legitymacja

Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest z upoważnienia Starosty, Przewodniczący Zespołu.

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

Niezbędne dokumenty

wypełniony wniosek, ( druk do pobrania w Zespole lub w Ośrodkach Pomocy Społecznej na teranie Powiatu) kserokopię aktualnego orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu), jedno aktualne zdjęcie wymiar 3,5 cm x 4,5 cm (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).

Dodatkowe informacje

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. W przypadku złożenia wniosku osobiście legitymacja wydawana jest niezwłocznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku i odebrania legitymacji drogą pocztową.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg, np. w przejazdach środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów.

Odwołania Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Organem II instancji jest Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wroclawiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.

Skip to content