Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informacja dla mieszkańców przypominająca o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży oraz spalania paliw stałych.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW PRZYPOMINAJĄCA O REGULACJACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY ORAZ SPALANIA PALIW STAŁYCH

  1. Od 1 lipca 2020 r .zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2018 r. poz. 1890) nie można wprowadzać do obrotu paliw stałych określonych w tabeli nr 6 do Rozporządzenia, czyli węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów. Również od 1 lipca 2020 r. obowiązuje zakaz sprzedaży miału węglowego o zawartości popiołu do 28%, zawartości siarki do 1,7% i zawartości wilgoci do 24%.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. na mocy art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 660, 1527) obowiązuje zakaz sprzedaży węgla brunatnego dla instalacji poniżej 1MW – czyli w praktyce dla gospodarstw domowych.
  3. Od 1 lipca 2018 r. zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Województwa Dolnośląskiego obowiązuje zakaz spalania:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego.

Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie. Jednocześnie dopuszcza się stosowanie elektrofiltrów zapewniających redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoproekcie.

Od 1 lipca 2024 r.  zakaz użytkowania “kopciuchów” – czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy.

Od 1 lipca 2028 r. zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4, czyli węglem i drewnem palimy tylko w instalacjach minimum 5 klasy

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową prowadzą w szczególności:

– straże gminne (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych);

– wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych (na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska);

– policja (w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji);

– inspektorzy nadzoru budowlanego (na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane);

– wojewódzki inspektor ochrony środowiska (w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do
5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Informacje:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt pn. „Czyste Powietrze” dostępny na stronie  https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie program daje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów oraz termomodernizację (dotyczy budynków jednorodzinnych).

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej dostępny na stronie – http://karr.pl/.

Instytut Rozwoju Regionalnego – informacje dotyczące uchwały antysmogowej https://irt.wroc.pl/strona-134-polityka_antysmogowa.html.