Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo,

Od 9 listopada br. została wprowadzona ważna zmiana dla osób, które spisują się samodzielnie przez Internet, tj. dokonują samospisu – został skrócony czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/skrocony-czas-na-wypelnienie-samospisu-od-pierwszego-logowania.

 

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. – AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 09.10.2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

/-/  Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

/-/  Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Szanowni Państwo,

W celu wsparcia Państwa działań promujących PSR 2020, za który ponosimy wspólnie odpowiedzialność, przygotowaliśmy zestawienie (ściągawka dla rolników), które pomoże użytkownikom gospodarstw rolnych przygotować się do samodzielnego spisywania się przez Internet lub podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym czy terenowym.

Wcześniejsze przygotowanie informacji, zgodnie z załączonym zestawieniem, pomoże wypełnić rolnikom obowiązek spisowy szybko i sprawnie. Dla przypomnienia: formularz spisowy dostępny jest na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.

Szanowni Rolnicy Gminy Mirsk.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku, będzie przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Dane zebrane w wyniku tych badań, będą służyły m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Oprócz informacji przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny zawartych na stronie internetowej GUS, http://spisrolny.gov.pl na plakatach i ulotkach, w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk powołałem Gminne Biuro Spisowe. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego, będą służyć pomocą w okresie trwania spisu w wypełnianiu formularzy spisowych.

Dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu, oraz nie będą chcieli spisać się przez telefon (22 2799999 wew.1 infolinia spisowa) w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk będzie przygotowane stanowisko komputerowe, gdzie rolnik będzie miał dostęp do aplikacji spisowej. Jeżeli Państwo się nie spiszecie samodzielnie, skontaktuje się telefonicznie z Państwem rachmistrz spisowy, którego po nr identyfikatora będzie można sprawdzić kontaktując się z infolinią spisową. Jednocześnie informuję, iż Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie domowym są prawnie chronione.

Szanowni Państwo, jestem głęboko przekonany, że obowiązek spisowy nałożony przepisami prawa przeprowadzimy sprawnie i efektywnie.

Andrzej Jasiński

Burmistrz Miasta i Gminy

Gminny Komisarz Spisowy

 

Gminne Biuro Spisowe

Pracami GBS kieruje Gminny Komisarz Spisowy – Pan Andrzej Jasiński Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk.

W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, wykonujący prace spisowe:

Jan Zaliwski – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego pok. nr 1  tel. 75 6470442  e-mail sekretarz@mirsk.pl

Aneta Szabla – koordynator gminny, pok. nr 8 tel. 75 6470445 e-mail srodowisko@mirsk.pl

Radosław Kuźniar, pok.  nr 15, tel. 75 6470443, e-mail  gzr@mirsk.pl

Ewa Truszkowska, pok. nr 8, tel. 75 6470445, e-mail nieruchomosci@mirsk.pl

Biuro działa w godzinach pracy Urzędu pn-pt 730-1530.

Do głównych zadań GBS należy:

 • zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
 • współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym we Wrocławiu,
 • monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przekazywanie wyników monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego we Wrocławiu,
 • przekazywanie do WBS meldunków dotyczących realizacji spisu rolnego na terenie gminy.

Jednocześnie informujemy, iż stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego znajduje się w budynku B tut. Urzędu w pokoju nr  15. Zapewniamy także pomoc merytoryczną w tym zakresie.

 

Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Zrób zdjęcie polskiej wsi, np. prac polowych, krajobrazu, upraw, sadów, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych, zabudowań gospodarczych lub innych przedmiotów czy osób, kojarzących się z wsią. Wkomponuj w nie w dowolny sposób napis #liczysięrolnictwo.

Następnie wyślij zdjęcie do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

między 1 lipca a 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału i dobrej zabawy!

Weź udział w Konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz tutaj!

POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR) 2020

Burmistrz Miasta Gminy Mirsk, jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż w terminie  od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny (PSR) 2020. Udział w nim jest obowiązkowy dla rolników, dlatego warto przed jego rozpoczęciem prześledzić najważniejsze informacje na ten temat, które dostępne są na bieżąco na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

W trakcie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – rolnicy mogą spodziewać się pytań dotyczących na przykład:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Rolnicy będą mogli dokonać spisu poprzez:

 • samospis internetowy we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i stronie: spisrolny.gov.pl.

Uwierzytelnienie użytkownika do aplikacji internetowej będzie następowało poprzez:

– Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,

– numer gospodarstwa rolnego i PESEL – numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych jako login oraz PESEL jako hasło, numer gospodarstwa rolnego będzie przesłany rolnikowi  w liście Prezesa GUS i nie jest dostępny publicznie,

– numer producenta i PESEL – dostępny w operacie numer producenta służący do uwierzytelniania w e-wniosku ARiMR oraz PESEL,

– infolinia spisowa – szczegóły uwierzytelniania tą metodą zostaną udostępnione w odrębnym dokumencie dla konsultantów infolinii spisowej,

 • udzielenie odpowiedzi telefonicznej w wywiadzie przeprowadzonym przez rachmistrza,
 • bezpośredni kontakt z rachmistrzem wykonujący swoją pracę w terenie pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym technicznych warunków dokonania samospisu, będzie zapewnione w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk budynek B w pok. Nr 15 stanowisko komputerowe do przekazania danych tą metodą, uwzględniając niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław
tel.  71 371 64 00, e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl

na stronie internetowej Gminy Mirsk – baner Powszechny Spis Rolny 2020,

oraz Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39

59-630 Mirsk

tel. 75 64 70 445, e-mail: srodowisko@mirsk.pl

Proszę wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym i zachęcam do samospisu internetowego.

                                                                       Burmistrz

                                                             Miasta i Gminy Mirsk

                                                                 Andrzej Jasiński

 

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. – AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 09.10.2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

/-/  Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego