Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zakresy obowiązków pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński – Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie bieżących spraw gminy, kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
 • Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla innych organów gminy).
 • Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych działających na terenie gminy.
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej; organizowanie akcji ratunkowych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.
 • Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 • Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.
 • Inicjowanie i podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

Jan Zaliwski – Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Wykonywanie uprawnień Burmistrza w czasie jego nieobecności, z upoważnienia i w imieniu Burmistrza wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych – z wyłączeniem decyzji zastrzeżonych do osobistej aprobaty Burmistrza.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad sprawami zamówień publicznych, rolnictwa i geodezji.
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 • Pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu.
 • Planowanie kosztów utrzymania Urzędu.
 • Opracowywanie zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy.
 • Współpraca z sąsiednimi gminami.
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków.
 • Pełnienie funkcji kontrolnej w stosunku do pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Urszula Subocz – Samodzielny Referent ds. organizacyjnych i BHP

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie sekretariatu Urzędu; przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, obsługa faksu, centrali telefonicznej; kierowanie interesantów do pracowników właściwych merytorycznie za załatwianie konkretnych spraw.
 • Obsługa kancelaryjno-techniczna Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 • Kompletowanie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk oraz prowadzenie rejestru zarządzeń.
 • Prowadzenie i kompletowanie dokumentów Związku Gmin Kwisa i Euroregionu Nysa.
 • Kompletowanie podręcznej biblioteczki Urzędu w tym aktów normatywnych, udostępnianie literatury fachowej i przepisów prawnych zainteresowanym pracownikom i interesantom.
 • Prowadzenie kart indywidualnych pracowników pobranej literatury fachowej i rozliczenie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.
 • Gospodarka artykułami biurowymi, pieczęciami urzędowymi, drukami , prasą (zakup, wydawanie, rozliczanie).
 • Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie:
 • Prowadzenie szkoleń stanowiskowych, wstępnych i okresowych,
 • Kierowanie pracowników na badania,
 • Opracowywanie instrukcji BHP jako załącznika do Regulaminu Pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP w Urzędzie.
 • Potwierdzanie własnoręczności podpisów (zgodnie z rozporz. Min. Sprawiedliwości dn. 07.02.2007 r.), przyjmowanie zeznań świadków i wnioskodawców w sprawach rentowych i emerytalnych.
 • Przyjmowanie, nadzór i odpowiedzialność materialna za sprzęt, urządzenia i wyposażenie sekretariatu, pomieszczeń Burmistrza i Z-cy.
 • Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń Urzędu pracownikom i prowadzenie rejestru wydania i pobrania kluczy.
 • Wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniami Burmistrza i jego Z-cy.
 • Opracowywanie zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Ref. ds. organizacyjnych i BHP zastępstwo pełni Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk – Agnieszka Miluta.

 

Radosław Kuźniar – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.
 • Opracowywanie i zgłaszanie potrzeb ochrony p.poż. do projektów budżetu gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie gminy i współpraca z OSP.
 • Organizowanie narad, posiedzeń z ramienia gminy w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 • Wydawanie kart drogowych pojazdów samochodowych OSP i motopomp oraz ich rozliczanie.
 • Prenumerowanie na potrzeby jednostek OSP: czasopism, podręczników itp. o tematyce przeciwpożarowej.
 • Koordynacja i nadzór nad imprezami, uroczystościami organizowanymi przez jednostki OSP.
 • Współdziałanie z Komendą Wojewódzką i Komendą Powiatową Straży Pożarnej w zakresie planowania świadczeń na rzecz obrony.
 • Opracowywanie pod względem administracyjno-prawnym dokumentów dotyczących: przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej (tworzenie formacji obrony cywilnej, ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji, nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności).
 • Prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
 • Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony określonych przepisami szczegółowymi m.in. dokumentacji akcji kurierskiej, świadczenia na rzecz obrony, dokumentacji problematyki obronnej.
 • Wprowadzanie danych na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk.
 • Uznawanie poborowego (żołnierza) za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 • Uznawanie o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 • Kwalifikacja wojskowa.
 • Prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funcjonowania urządzeń komunalnych, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w energię cieplną, wysypiska odpadów komunalnych – współpraca w tym zakresie z właściwymi rzeczowo jednostkami organizacyjnymi.
 • Pełnienie obowiązków administratora obiektów będących w zarzadzie UMiG, a nie przekazanych w zarządzanie zakładom i jednostkom budżetowym:
  – świetlice wiejskie,
  – strażnice OSP,
  – stadion miejski,
  – MGOPS,
  – sala miejska i Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny,
  – budynek UMiG,
  – inne obiekty będące własnością gminy Mirsk, a wskazane przez Burmistrza.
 • Nadzór nad ZGKiM w zakresie gospodarki komunalnej.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej zastępstwo pełni Specjalista ds. remontów i inwestycji – Ewa Pachciarek.


Ewa Pachaciarek – Specjalista ds. remontów i inwestycji

 • Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją remontów zgodnie z kierunkami określonymi przez Radę Miejską Gminy Mirsk i Burmistrza.
 • Planowanie i realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją remontów finansowanych z budżetu gminy w następujących obiektach:
  – placówki oświatowe,
  – biblioteka,
  – świetlice wiejskie,
  – strażnice OSP,
  – stadion miejski,
  – MGOPS,
  – sala miejska i Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny,
  – budynek UMiG,
  – inne obiekty będące własnością gminy Mirsk, a wskazane przez Burmistrza.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przejmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Specjalisty. ds. remontów i inwestycji zastępstwo pełni Insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki  komunalnej – Radosław Kuźniar.


Aneta Szabla – Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Przygotowywanie pod względem administracyjno-prawnym dokumentów dotyczących:
 • projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
 • administracji w zakresie łowiectwa, współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowywaniu łowieckim gminy,
 • zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami i chwastami,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z prowadzeniem i otrzymaniem gospodarstwa rolnego,
 • wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt oraz kolczyków.
 • Przygotowywanie decyzji w w/wym. zakresie, planowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do gminy.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości i numeracji budynków.
 • Przyjmowanie mienia od Skarbu Państwa.
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie kompetencji należących do gminy.
 • Nadzór nad zapewnieniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenie gminy i miasta – współpraca w tym zakresie ze Strażą Miejską.
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości; wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów.
 • Koordynowanie wyborów do Izb Rolniczych
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Znajomość i bieżąca aktualizacja przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy, znajomość orzecznictwa.


Sylwia Grzesik-Grygiel – Podinspektor ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisów wykonawczych oraz  uchwał Rady Miejskiej Gminy Mirsk dotyczących  między innymi:
 • prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ścisła współpraca w tym zakresie ze specjalistą ds. księgowości budżetowej,
 • kontroli,
 • sprawozdawczości,
 • zezwoleń na poprowadzenie usług, o których mowa w art. 7  w/w ustawy.
 •  Nadzór nad zapewnieniem  należytego  stanu sanitarnego, czystości i  porządku na terenie gminy i miasta – współpraca w tym zakresie ze Strażą Miejską.
 • Koordynowanie czynności w zakresie obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, o których  mowa  w  art. 77  ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Zastępstwo w okresie nieobecności inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 •  Nadzór, przyjmowanie  i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Podinsp. ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi zastępstwo pełni Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Aneta Szabla.

 

Ewa Buczyńska – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Przygotowywanie do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów gminnych.
 • Przygotowywanie do sprzedaży, dzierżawy, najmu wolnych budynków, wolnych lokali i innych urządzeń w drodze przetargu.
 • Przygotowywanie do sprzedaży, dzierżawy, najmu wolnych budynków, wolnych lokali i innych urządzeń w drodze przetargu.
 • Dokonywanie zmian w księgach wieczystych.
 • Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach oraz wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Wydawanie decyzji i postanowień w sprawie podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie postępowania dotyczącego odebrania gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.
 • Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy.
 • Przejmowanie na własność gminy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i infrastruktury mieszkaniowej do zasobów komunalnych wraz z przynależnymi gruntami.
 • Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobów komunalnych.
 • Obliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę.
 • Obliczanie opłat adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 • Przekazywanie w zarząd dla jednostek realizujących zadania gminy gruntów i budynków.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych, bieżące nanoszenie zmian.
 • Planowanie niezbędnych środków finansowych na realizację zadań zakresu gospodarki nieruchomościami komunalnymi.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Znajomość i bieżąca aktualizacja przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy, znajomość orzecznictwa.

W czasie nieobecności Podinsp. ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi zastępstwo pełni Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Aneta Szabla.

 

 Agnieszka Greniuk – Specjalista ds. planowania przestrzennego

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególności:
  • wydawanie informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
  •  wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wpis do rejestru zabytków.
 • Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1446 , z póź. zm.).
 • Składanie wniosków o wypis z rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji.
 • Przyjmowanie zawiadomień i zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Specjalisty ds. planowania przestrzennego zastępstwo pełni Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Aneta Szabla.


Beata Trojanowska – Główny Księgowy budżetu

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Księgowanie dokumentów w zakresie:
 • dochodów,
 • wydatków,
 • inwestycji,
 • gminnego funduszu ochrony środowiska,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sum depozytowych,
 • środków specjalnych w ujęciu syntetycznym i analitycznym komputerowo – PROGRAM SIGID Poznań.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • dziennik,
 • konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej),
 • konta księgi pomocniczej (ewidencji analitycznej).
 • zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald księgi pomocniczej.
 • Bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu świadczeń socjalnych.
 • Prowadzenie zbiorczej księgi druków ścisłego zarachowania.
 • Archiwizowanie bazy danych na dyskietki.
 • Bieżąca analiza zrealizowanych wydatków w stosunku do wielkości planowanych i przygotowywanie zmian w budżecie.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie praw.

W czasie nieobecności Głównego Księgowego budżetu zastępstwo pełni Skarbnik Gminy Mirsk – Danuta Kalupa.

Marta Namirowska – Referent ds. księgowości budżetowej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  a) prowadzenie rejestru wymiarowego,
  b) księgowanie wpłat,
  c) wystawianie wezwań do zapłaty,
  d) prowadzenie postępowania do wydania decyzji dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) prowadzenie egzekucji.
 • Sporządzanie przelewów bankowych i dekretowanie dokumentów księgowych oraz wprowadzanie dekretu do systemu FOKA.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Terminowe sporządzenie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Referenta ds. księgowości budżetowej zastępstwo pełni Referent ds. finansów i statystyki – Monika Hałoń.

Agata Chylińska – Podinsp. ds. egzekucji i ewidencji środków trwałych

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat z tytułu czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, wieczystego użytkowania, sprzedaży ratalnej, renty planistycznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne.
 • Terminowe wystawianie tytułów wykonawczych dla zalegających w spłacie zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochody gminy.
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 • Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie hipoteką przymusową zaległości wobec gminy oraz stosowanie wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w celu ściągnięcia i zabezpieczenia tych zobowiązań.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie umorzeń oraz sporządzanie sprawozdawczości.
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie mienia komunalnego w ujęciu ilościowo-wartościowym.
 • Prowadzenie indywidualnego wyposażenia pracowników i rozliczenie pracowników w przypadku rozwiązania umowy o pracę.
 • Prowadzenie dokumentacji ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych urzędu, OSP, świetlic wiejskich, rad sołeckich, Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego w Mirsku i stadionu w Mirsku – komputerowo i rozliczenie inwentaryzacji.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Terminowe sporządzenie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności podinspektor ds. egzekucji i ewidencji środków trwałych  –  zastępstwo pełni samodzielny referent ds. finansowo-płacowych – Renata Kryłowicz.


Ewa Kochaj – Specjalista ds. księgowości podatkowej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie dokumentacji podatkowej niezbędnej do ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych – prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
 • Prowadzenie dokumentacji podatkowej niezbędnej do ustalenia wymiaru podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów.
 • Przeprowadzanie postępowania podatkowego w szczególności:
 • ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych,
 • przygotowanie decyzji dot. zwolnień, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności i umarzania,
 • przygotowanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązania.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat, tj:
 • podatku rolnego i leśnego od osób prawnych,
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • podatku od środków transportowych os osób fizycznych i prawnych,
 • dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, najmu i dzierżawy,
 • opłaty targowej,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie.
 • Miesięczne uzgadnianie wpłat podatkowych z księgowością budżetową.
 • Księgowanie wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego pobranego przez sołtysów z terenu sołectw.
 • Wystawianie upomnień podatnikom i wezwań do zapłaty dla osób, które nie uiściły należności podatkowych i opłat w obowiązujących terminach.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych za nie uiszczenie w terminie podatków i opłat, sporządzanie wykazów wystawionych tytułów wykonawczych oraz nadzór na egzekucją.
 • Prowadzenie egzekucji poprzez zajęcia hipotek na nieruchomościach w stosunku do wszystkich podatków i opłat.
 • Nadzorowanie inkasa z tytułu zobowiązania pieniężnego, rozliczanie sołtysów z inkasa podatków i opłat.
 • Naliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych i innych opłatach.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w szczególności: kwitariuszy K-103, druki Kw – kasa wypłaci, druku KP – kasa przyjmie, spisy z natury, książeczki ubezpieczeniowe członków rodziny i pracownika ipt.
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie:
 • obniżenia maksymalnych stawek podatków,
 • udzielonych przez Radę i organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień,
 • ubytków dochodów z tytułu zastosowania ulg górskich w podatku rolnym i leśnym.
 • Przeprowadzanie kontroli podatkowych bezpośrednio u podatnika.
 • Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych, księgowanie przypisu, wpłat oraz wystawianie wezwań do zapłaty i prowadzenie egzekucji.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i zarządzań burmistrza.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Specjalisty ds. księgowości podatkowej zastępstwo pełni Podinsp. ds. podatków i opłat lokalnych – Agnieszka Korgul.


Danuta Kalupa – Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Opracowywanie projektu budżetu gminy, wykonywanie budżetu, organizowanie gospodarki finansowej gminy.
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 • Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 • Opracowywanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji o sytuacji finansowej gminy; zgłaszanie wniosków i propozycji finansowych Burmistrzowi i Radzie.
 • Kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy podporządkowanych Radzie oraz innych jednostek otrzymujących dotację z budżetu gminy.
 • Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i innych dotyczących spraw finansowych.
 • Prowadzenie rejestru umów i zleceń.
 • Kierowanie pracą Referatu Finansowego.


Monika Hałoń – Samodzielny Referent ds. finansów i statystyki

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Księgowanie dokumentów w zakresie dochodów w ujęciu syntetycznym i analitycznym – program komputerowy.
 • Uzgadnianie kont syntetycznych (901; 130; 133; 240; 201; 260; 290; 134; 221; 224; 225; VAT).
 • Sporządzanie przelewów bankowych, dekretowanie dokumentów, księgowych oraz wprowadzanie dekretu do systemu FOKA.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie dochodów.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Współpraca przy opracowywaniu budżetu w zakresie dochodów.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie zarządzeń  i uchwał.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Nadzór, przyjmowanie, odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Samodzielnego Referenta ds. finansów i statystyki zastępstwo pełni Referent ds. księgowości budżetowej – Marta Namirowska.


Renata Kryłowicz – Samodzielny Referent ds. finansowo-płacowych

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rent i emerytur.
 • Sporządzanie w okresach miesięcznych deklaracji ZUS DRA, raportów RCA, RZA, RSA i przekazywanie pocztą elektroniczną do ZUS.
 • Przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego i pozostałych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11, PIT-8B).
 • Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie sporządzania kalkulacji wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list wypłat ekwiwalentów OSP i pracowników.
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych.
 • Ustalenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola i obciążanie gmin z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w innej gminie.
 • Zastępowanie specjalisty ds. obsługi kasowej i księgowości budżetowej (kasjer).
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie zarządzeń  i uchwał.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Nadzór, przyjmowanie, odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

Pracownik za naruszenie swoich obowiązków porządkową i dyscyplinarną przewidzianą w Dziale IV rozdział VI KP art. 108-113 oraz odpowiedzialność materialną zgodnie z Działem V art. 114-127 KP. Odpowiedzialność ta nie wyłącza odpowiedzialności karnej.

W czasie nieobecności Samodzielnego Referenta ds. finansowo-płacowych zastępstwo pełni Podinspektor ds. egzekucji i ewidencji środków trwałych – Agata Chylińska.

Kornelia Kasza – Referent ds. obsługi kasowej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Wypisywanie pokwitowań z kwitariuszy K-103 oraz sporządzanie zastawień przyjętych wpłat na KP. Odręczna sprzedaż znaków wartościowych, w szczególności znaków opłaty skarbowej oraz uzupełnianie tych znaków w NBP.
 • Obroty związane ze sprzedażą i zakupem tych znaków należy wpisywać codziennie do raportu kasowego oddzielnie na przyjęte wpłaty i wypłaty – chronologicznie. O ile obroty są niewielkie, raporty mogą być sporządzane w okresach dekadowych, nie wykraczających poza okres sprawozdawczy.
 • Dokonywanie wypłat dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty przez kierowników jednostek, Skarbnika i Głównego Księgowego, a mianowicie: faktur, rachunków, list płatniczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych delegacji, zaliczek do rozliczenia itp.
 • Każdy dokument wypłacony winien zawierać: datę, potwierdzenie odbioru należności wyrażoną cyframi i słownie, kwotę oraz powinien być podpisany przez odbiorcę.
 • Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie jest ustalana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku.
 • Niedopuszczalne jest dokonywanie wypłat z przyjętych dochodów.
 • Sporządzony raport kasowy winien być podpisany przez kasjera i przekazany Skarbnikowi – Głównemu Księgowemu lub pracownikowi wskazanemu przez Skarbnika wraz z dowodami księgowymi za pokwitowaniem na kopii raportu.
 • Podejmowanie środków pieniężnych z rachunków bankowych, bezpieczne przetransportowanie tych środków i ich zabezpieczenie.
 • Prowadzenie inkasa podatków i opłat z terenu miasta w kwitariuszu K-10
 • Terminowe rozliczanie się z gotówki pochodzącej z inkasa podatku, tj. 16.03, 16.05, 16.09, 16.11.
 • Rozliczanie inkasenta z poboru opłaty targowej.
 • Prowadzenie dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy imiennej ewidencji umów zleceń i umów o dzieło do ustalenia zaliczek za podatek dochodowy.
 • Prowadzenie ewidencji i sporządzanie PIT R dot. wypłat diet radnych oraz sołtysów.
 • Rozliczanie mandatów gotówkowych i bezgotówkowych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie i egzekucji.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków gotówkowych, opłaty targowej, druków płatnych dla potrzeb Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie czeków gotówkowych do potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Wszystkie urządzenia księgowe, tj. raporty kasowe, kwitariusze K-103, druki KW i KP oraz gotówkę w kasie należy prowadzić oddzielnie dla potrzeb Urzędu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Pracownik za naruszenie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą w Dziale IV rozdział VI Kp art. 108-113 oraz odpowiedzialność materialną zgodnie z Działem V art. 114-127 Kp.
 • Odpowiedzialność ta nie wyłącza odpowiedzialności karnej.

W czasie nieobecności Referenta ds. obsługi kasowej zastępstwo pełni Samodzielny Referent ds.  – Renata Kryłowicz.


Agnieszka Korgul – Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób fizycznych.
 • Gromadzenie dokumentów niezbędnych do stosowania z urzędu ulg w spłacie podatków.
 • Przygotowywanie decyzji dot. odpowiedzialności za zobowiązania dla użytkowników, dzierżawców, spadkobierców i nabywców.
 • Przygotowywanie decyzji dot. zwolnień, zawieszania działalności rolniczej, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności i umarzania zobowiązań pieniężnych – przedkładanie ich do rozpatrzenia i akceptacji Burmistrzowi.
 • Księgowanie wpłat podatku od nieruchomości osób fizycznych.
 • Miesięczne uzgadnianie wpłat podatkowych z księgowością budżetową.
 • Wystawienie upomnień podatnikom, którzy nie uiścili należności podatkowych w obowiązujących terminach i wystawianie tytułów wykonawczych za nie uiszczone zobowiązania podatkowe oraz nadzór nad egzekucją.
 • Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów w zakresie w/wym. należności, miesięczne ich uzgadnianie.
 • Wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym i podpisywanie ich z upoważnienia burmistrza.
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie:
 • obniżenia maksymalnych stawek podatków,
 • udzielonych przez organ gminy i burmistrza ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków i opłat,
 • ubytków dochodów z tytułu zastosowania ulg górskich w podatku rolnym i leśnym.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Podinsp. ds. podatków i opłat lokalnych zastępstwo pełni Referent ds. księgowości podatkowej –  Ewa Kochaj.

Beata Rowińska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w odniesieniu do mieszkań znajdujących się w zasobie gminnym (współdziałanie w tym zakresie z zarządcami budynków i mieszkań) i innych zarządców lokali mieszkalnych.
 • Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie gospodarki mieszkaniowej zasobu gminnego, a w szczególności ustalenia listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Kierownika USC zastępstwo pełni Zastępca Kierownika USC, Insp. ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej – Sylwia Kałuża-Tartak.

Sylwia Kałuża-Tartak – Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców.
 • Koordynowanie działalności placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prawem miejscowym) oraz współpraca z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi w zakresie:
 • przewozów regularnych,
 • przewozów nieregularnych,
 • przewozu taksówką.
 • Prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu, nadzór nad ich terminowym załatwianiem.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców.
 • Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 • Rejestracja danych w rejestrze PESEL.
 • Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
 • Występowanie o nadanie lub zmianę numeru PESEL.
 • Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.
 • Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały cudzoziemców.
 • Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego.
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu.
 • Wydawanie zaświadczeń o przetworzonych danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowań.
 • Udostępnianie lub odmowa udostępniania danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 • Praca w Systemie Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło.
 • Przygotowywanie wydruków i przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
 • Przygotowywanie  rejestrów i list osób powyżej 18 roku życia do kwalifikacji wojskowej.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych metodą tradycyjną oraz poprzez e-PUAP.
 • Sprawdzanie przy wprowadzaniu wniosków ich zgodności z rejestrem PESEL, w przypadku niezgodności wysyłanie zleceń do  Urzędów Stanu Cywilnego.
 • Komputerowe wprowadzanie wniosków dowodów osobistych, ich obróbka wraz z przekazaniem do Centrum Personalizacji Dokumentów Tożsamości w MSWiA.
 • Prowadzenie rejestru zagubionych dowodów osobistych.
 • Sporządzanie protokołów z komisyjnego niszczenia formularzy do dowodów osobistych.
 • Prowadzenie archiwum kopert osobowych.
 • Prowadzenie rejestru wydanych dowodów.
 • Wydawanie dowodów osobistych.
 •  Prowadzenie rejestru i spisu wyborców.
 • Sporządzanie meldunków wyborczych o stanie rejestru wyborców w gminie.
 • Centralne rozliczanie kart zielonych i różowych (platforma wyborcza).
 • Organizacja przygotowań i przeprowadzanie wyborów do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta Rzeczypospolitej, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących jst, burmistrza.
 • Organizacja przygotowania i przeprowadzenie wyborów referendalnych.
 • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie zarządzeń i uchwał.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

Agnieszka Miluta – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego kolportażu materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady.
 • Opracowywanie materiałów z sesji i posiedzeń (uchwał, postanowień, wniosków i opinii), przekazywanie ich odpowiednim organom i jednostkom w obowiązujących terminach.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej działalności Rady (protokoły z sesji i jej komisji, rejestry uchwał, rejestry postanowień, wniosków i opinii, rejestry wniosków i zapytań radnych itp.).
 • Wykonywanie postanowień wynikających z § 134 Statutu Gminy Mirsk, dotyczących udostępniania dokumentacji z zakresu działania Burmistrza, Rady, komisji a także Urzędu.
 • Przyjmowanie skarg, wniosków i uwag obywateli kierowanych do Rady i jej komisji, prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia i załatwienia.
 • Zapewnienie skutecznego sposobu ogłaszania przepisów gminnych oraz informacji o działalności Rady i jej komisji poprzez podawanie ich do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • Obsługa kancelaryjno-techniczna zebrań wiejskich, prowadzenie rejestru wniosków i postulatów zgłaszanych na tych zebraniach; współpraca z Radami Sołeckimi w zakresie przekazywania informacji od i do Rady – w szczególności wniosków i postulatów mieszkańców sołectw oraz uchwał Rady dotyczących wsi.
 • Kompletowanie podręcznej biblioteczki Rady (zbiór obowiązujących przepisów prawnych, literatura fachowa, zbiór przepisów gminnych) – udostępnienie ich zainteresowanym.
 • Przyjmowanie, nadzór i odpowiedzialność materialna za sprzęt, urządzenia i wyposażenie biura Rady.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk zastępstwo pełni Insp. ds. kadr, oświaty i służby zdrowia – Alicja Janus.

Alicja Janus – Inspektor ds. kadr, oświaty i służby zdrowia

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Wykonywanie zadań na potrzeby burmistrza celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, łączeniem w zespół i likwidacją szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirsk.
 • Przygotowywanie procedury konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.
 • Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora i odwoływaniem dyrektorów szkół.
 • Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Mirsk.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatwierdzaniem arkuszy organizacji szkół oraz ich zmian.
 • Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej.
 • Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież 16-18 lat.
 • Prowadzenie spraw związanych z rządowym programem pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.
 • Prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mirsk.
 • Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mirsk za poprzedni rok szkolny.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzór dowozu dzieci do szkół.
 • Prowadzenie spraw związanych z dojazdem do szkoły uczniów niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z informacją, statystką i sprawozdawczością oświatową.
 • Współpraca z kierownikiem SP ZOZ Gminy Mirsk w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Rady Społecznej SP ZOZ Gminy Mirsk.
 • Załatwianie formalności związanych ze zwrotem kosztów dokształcania młodocianych pracowników.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej spraw osobowych pracowników urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniem majątkowymi pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu prac interwencyjnych i staży dla bezrobotnych:

         – przygotowywanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych,

         – comiesięczne rozliczanie prac interwencyjnych,

         – współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji prac interwencyjnych i staży bezrobotnych.

 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Insp. d/s kadr, oświaty i służby zdrowia zastępstwo pełni Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk – Agnieszka Miluta.


Alicja Jaszczyszyn – Inspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Wykonywanie niżej wymienionych czynności w gminnych jednostkach organizacyjnych tj. Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku, Szkoła Podstawowa w Giebułtowie, Szkoła Podstawowa w Krobicy, Szkoła Podstawowa w Rębiszowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk:
 1. informowanie administratorów danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych, o zadaniach spoczywających na nich na mocy RODO, o aktualnych regulacjach prawnych oraz doradzanie im w tym zakresie,
 2. bieżące śledzenie przepisów prawnych dotyczących tematyki ochrony danych oraz informacji GIODO,
 3. opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie polityki bezpieczeństwa,
 4. monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
 5. przeprowadzanie szkoleń z zakresu danych osobowych,
 6. dokonywanie oceny skutków na planowane operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 7. inwentaryzowanie sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji,
 8. współpraca z Administratorami Danych Osobowych i Administratorami Systemów Informatycznych,
 9. współpraca z organem nadzorczym (Prezesem UODO).
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) w zakresie spraw prowadzonych przez siebie, na wniosek pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych nieupoważnionych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i zarządzeń  burmistrza.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie zarządzeń
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Nadzór, przyjmowanie, odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności inspektora ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych – Alicji Jaszczyszyn zastępstwo pełni w zakresie:

  1. Ochrony danych osobowych – Radosław Kuźniar – inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej.

Maciej Górny – Referent ds. drogownictwa

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzeniem całości spraw związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi budowy, modernizacji i utrzymaniem dróg lokalnych miejskich i dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe).
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na drogach lokalnych miejskich i drogach gminnych.
 • Współpraca z zarządcami dróg znajdujących się na terenie gminy w zakresie utrzymania, remontów, zimowego utrzymania i prawidłowego oznakowania dróg będących w będących w zarządzie innych zarządców.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy.
 • Nadzór nad utrzymaniem, urządzaniem i zagospodarowywaniem terenów zieleni miejskiej.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344z póź. zm.) w zakresie spraw prowadzonych przez siebie.
 • Prowadzenie spraw z zakresu łączności, telekomunikacji.
 • Nadzór i prowadzenie prac interwencyjnych i robót publicznych.
 • Obsługa, współpraca z serwisem, zlecanie napraw n/w urządzeń technicznych:
 • kserokopiarka,
 • centrala telefoniczna,
 • instalacja alarmowa,
 • zegar elektroniczny,
 • zestawy komputerowe,
 • podgrzewacze wody,
 • fax,
 • Analiza i weryfikowanie rachunków za energię elektryczną oświetlenia drogowego.
 • Rozliczanie rozmów telefonicznych prowadzonych przez: pracowników Urzędu, sołtysów i inne osoby posiadające telefony administrowane przez Urząd.
 • Opracowywanie decyzji, kompletowanie dokumentów w wymienionym wyżej zakresie, planowanie wydatków budżetowych niezbędnych do realizacji w/w zadań.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw przez siebie prowadzonych
 • Znajomość przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku w zakresie prawa samorządowego, KPA, prawa administracyjnego, przepisów gminnych, znajomość orzecznictwa.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

Danuta Wołosecka – Inspektor ds. promocji, Redaktor Naczelny „Wieści Mirska”

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Podejmowanie działań w zakresie promocji gminy.
 • Obsługa imprez masowych, rekreacyjnych, turystycznych i promocyjnych.
 • Zbieranie materiałów i redagowanie artykułów do „Wieści Mirska”, kolportaż, rozliczanie wydatków związanych z wydawaniem gazety lokalnej, terminowe wydawanie gazety.
 • Nadzór i prowadzenie strony internetowej gminy.
 • Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przyjmowanie, odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Insp. ds. promocji zastępstwo pełni Insp. ds. turystyki i informacji turystycznej – Joanna Trudzińska.

Joanna Trudzińska – Inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Gminy Mirsk.
 • Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania turystyki i rekreacji poprzez współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi (kluby sportowe, organizacje, stowarzyszenia itp.).
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z miastami partnerskimi.
 • Stała aktualizacja danych zawartych w Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mirsk w zakresie turystyki.
 • Współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie gminy w celu pozyskania informacji w zakresie turystyki.
 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów promocyjnych w zakresie turystyki.
 • Promocja turystyczna i gospodarcza gminy oraz sprzedaż materiałów promujących gminę.
 • Obsługa imprez turystycznych i promocyjnych.
 • Poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku.
 • Wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

W czasie nieobecności Podinsp. ds. turystyki i informacji turystycznej zastępstwo pełni Insp. ds. promocji – Danuta Wołosecka.

Józefa Kucharczyk – Kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Działanie na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych.
 • Realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej działalności Klubu.
 • Współpraca przy wdrażaniu, propagowaniu na terenie gminy kampanii edukacyjnych.
 • Nadzór nad pracą kół zainteresowań działających przy Klubie.
 • Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przebywających w Klubie (wyświetlenie filmów, organizowanie dyskotek bezalkoholowych itp.)
 • Współpraca z innymi placówkami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze, szkołami, zakładami pracy itp.
 • Zakup i rozliczanie opału i środków czystości dla sprzątającej.
 • Nadzór nad powierzonym obiektem i sprzętem.
 • Współpraca z Insp. ds. kultury i promocji gminy przy organizacji imprez okolicznościowych np. Izerska Gala Folkloru, imprez z okazji 1, 3 maja itp.
 • Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Klubu.

Andrzej Chrustek – Komendant Straży Miejskiej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Realizacja zadań wynikających ze statutu Straży Miejskiej, a w szczególności:
  • ochrona porządku w miejscach publicznych,
  • kontrola wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów budynków,
  • oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych,
  • informowanie o zauważonych awariach i przestępstwach,
  • zabezpieczanie miejsc zdarzeń.
 • Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Straży Miejskiej wynikających z przepisów szczególnych, uchwał rady i statutu Straży Miejskiej.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Komendanta Straży Miejskiej zastępstwo pełni Starszy Inspektor Straży Miejskiej – Waldemar Wawrzyniak.

Waldemar Wawrzyniak – Starszy Inspektor Straży Miejskiej

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Realizacja zadań wynikających ze statutu Straży Miejskiej, a w szczególności:
  • ochrona porządku w miejscach publicznych,
  • kontrola wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów budynków,
  • oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych,
  • informowanie o zauważonych awariach i przestępstwach,
  • zabezpieczanie miejsc zdarzeń.
 • Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Straży Miejskiej wynikających z przepisów szczególnych, uchwał rady i statutu Straży Miejskiej.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 • Nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności Starszego Inspektora Straży Miejskiej zastępstwo pełni Komendant Straży Miejskiej – Andrzej Chrustek.

Agata Łojek – Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty

Zakres odpowiedzialności pracownika:

Do zadań głównego księgowego należy:

 • Kontrolowanie i opiniowanie wszelkich operacji finansowo-księgowych z punktu widzenia gospodarności.
 • Prowadzenie księgowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących operacji finansowych.
 • Opracowywanie planów finansowych jednostek.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników szkół.
 • Sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków.
 • Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS.
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych pracowników – sporządzanie dokumentów ZUS-RMUA.
 • Dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania.
 • Prowadzenie księgowości syntetycznej.
 • Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rozrachunków, ZFŚS, środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia). 
 • Okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i stanem faktycznym.
 • Uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami.
 • Kontrola raportów kasowych.
 • Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalenia wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwetaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczanie.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia, kierowanie spraw do sądu),
 • Naliczanie odsetek od nieterminowych opłat za przedszkole.
 • Wprowadzanie danych płacowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie obsługiwanych szkół.
 • Inne prace wynikające z potrzeb szkół i urzędu zlecone przez przełożonych.

Do obowiązków kierownika referatu finansowego oświaty należy:

 • Nadzór nad prowadzeniem kompleksowej obsługi finansowo-księgowej oświatowych gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prawidłowe zorganizowanie pracy referatu.
 • Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez bezpośrednio podległe stanowiska pracy.
 • Nadzorowanie i  kontrolowanie pracy podległych pracowników.
 • Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym.
 • Udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników.
 • Ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej referatu.
 • Ustalanie obowiązującego w referacie obiegu dokumentów i informacji.
 • Dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Nadzór, przejmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności głównego księgowego, kierownika referatu finansowego oświaty zastępstwo pełni inspektor ds. księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie – Jolanta Ostrowska.

Edyta Kotarba – Inspektor ds. księgowości szkół

Zakres odpowiedzialności pracownika:

 • Kontrolowanie i opiniowanie wszelkich operacji finansowo-księgowych z punktu widzenia gospodarności.
 • Prowadzenie rachunkowości szkół ponadpodstawowych.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Dowodem dokonania przez podinspektora ds. księgowości wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących operacji finansowych.
 • Opracowywanie planów finansowych jednostek z kierownikiem referatu
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników szkół.
 • Sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków.
 • Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS.
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych pracowników – sporządzanie dokumentów ZUS-RMUA.
 • Dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania.
 • Prowadzenie księgowości syntetycznej.
 • Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rozrachunków, ZFŚS, środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia). 
 • Okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i stanem faktycznym.
 • Uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami.
 • Kontrola raportów kasowych.
 • Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalenia wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwetaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczanie.
 • Inne prace wynikające z potrzeb szkół i urzędu zlecone przez przełożonych.
 • Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.
 • Nadzór, przejmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy.

W czasie nieobecności podinspektora ds. księgowości szkół zastępstwo pełni kierownik referatu finansowego oświaty – Agata Łojek.