Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W Powiecie Lwóweckim  otwarte zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty czynne są:

Poniedziałek

 • Lubomierz, Plac Wolności 1 (MOPS) – 11.00-15.00 – Radca Prawny Pan Michał Szwarc
 • Gryfów Śl., Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek) – 10.00-14.00 – Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. Radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Wtorek

 • ​Mirsk, ul. Mickiewicza 36 – 14.00-18.00 – Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. Radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas
 • Wleń, ul. Wąska 2 – 7.30-11.30 – Adwokat Łukasz Musiał

Środa

 • ​Mirsk, ul. Mickiewicza 36 – 14.00-18.00 – Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas
 • Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 – 12.00-16.00 – Adwokat Wojciech Rozbicki

Piątek

 • ​Gryfów Śl., Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek) – 14.00-18.00 – Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas
 • Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 – 9.00-13.00 – Adwokat Paweł Dziekiewicz

Czwarek

 • ​Mirsk, ul. Mickiewicza 36 – 14.00-18.00 – Fundacja „HONESTE VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas
 • Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 – 11.00-15.00 – Radca Prawny Paweł Kurylik

Na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką,  Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz umową z wybraną w ramach otwartego konkursu organizacją pozarządową, pomocy prawnej będą udzielać wyłącznie adwokaci i radcowie prawni.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

 1. przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7)  przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/