Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Deklaracja śmieciowa w ePUAP – procedura składania wniosku

By móc korzystać z portalu ePUAP trzeba być w nim zarejestowany i posiadać konto uzytkownika. Procedura jest prosta i bezpłatna. Rejestracja konta na portalu ePUAP daje możliwości użytkownikowi korzystania ze wszystkich usług/spraw zdefiniowanych na platformie.

Za pomocą usługi można przesłać deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana

By przesłać deklarację za pomocą platformy ePUAP należy:

Po wejściu na stronie użyć przycisku "Przejdź do formularza"
  • w polu „Treść wniosku” wpisać „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
  • podać dane kontaktowe oraz podpisać (podpis certyfikatem kwalifikowany lub profilem zaufanym)
  • w polu „Załączniki” należy załączyć z dysku wypełnioną deklarację.