Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Najczęściej zadawane pytania

 1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

Nowy systemgospodarki odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Mirsku od 1 lipca 2013 r.

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do tego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30. 06. 2013 r. same stracą ważność?

Nie, dlatego każdy właściciel nieruchomości powinien dokładnie sprawdził zapisy swoich umów w tym zakresie. Najlepiej i najbezpieczniej będzie wypowiedzieć umowę w taki sposób, żeby przestała ona obowiązywać z ostatnim dniem czerwca. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że będzie trzeba przez jakiś czas płacić podwójnie, tj. gminie i przedsiębiorcy.

 

 1. Co się stanie jeżeli do 31 marca 2013 r. nie złożę w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk wypełnionej deklaracji?

Wówczas Burmistrz w drodze decyzji zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.

 1. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

 1. Czy gmina zakupi pojemniki lub worki na odpady?

Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Co oznacza, że są niższa stawki opłaty dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina ustaliła stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

 1. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów a zadeklarował, że będzie to robił, zaistnieje możliwość wydania decyzji określającej wyższą opłatę i wystawienie mandatu za brak segregacji.

 1. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu, wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 1. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, itp.).

W maju br. tradycyjnie zostanie zorganizowana wystawka, podczas której każdy mieszkaniec będzie mógł w wyznaczonym terminie wystawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie ona przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

 1. Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomości wspólnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) odwołuje się w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własności lokali (w art. 26 oraz art. 27). Wobec powyższego należy stwierdzić, że obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.

 1. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

 1. Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych?

Częstotliwość odbioru odpadów określa Uchwała Nr XXX/200/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana do Uchwały z dnia 28. 02. 2013 r.

 • zmieszane odpady komunalne, raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej;
 • odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
 • odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
 • meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – z minimalną częstotliwością raz w roku, w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem.
 1. Jakie odpady właściciel nieruchomości obowiązany jest selektywnie zbierać?

Na terenie nieruchomości właściciele nieruchomości obowiązani są selektywnie zbierać odpady: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach, a odbierający do ich odbierania.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których liczba lokali wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki zamiast pojemników.

 1. Czy współwłaściciele danej nieruchomości mogą mieć wspólne pojemniki na odpady segregowane?

Tak, każdy współwłaściciel uiszcza miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami
i należy pamiętać o wspólnej odpowiedzialności za segregację odpadów.

 1. Jestem mieszkańcem spółdzielni/wspólnoty czy to znaczy, że ktoś w moim imieniu podejmie decyzję i zadeklaruje czy mam segregować odpady, czy też nie?

Każdy mieszkaniec musi dowiedzieć się u swojego zarządcy nieruchomości/spółdzielni jaka decyzja została podjęta w sprawie segregacji odpadów.

 1. Jakie muszę mieć pojemniki lub worki na nieruchomości?

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające: rodzaj gromadzonych w nich odpadów, w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie nieruchomości, dla której zostały ustawione.

Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić od 110 l do 1100 l.

Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów i odpadów zielonych w systemie indywidualnym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 110 l, a w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1100 l.

W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych,  w których liczba lokali mieszkalnych  wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l – 120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie zadaj je pracownikowi tut. Urzędu pod nr tel. 75 64 70 445.