Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Poziom recyklingu

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2012-2017.
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2012- 2017.
Poziomy recyklingu, jakie powinny osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

  • papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – w wysokości co najmniej 50% wagowo,
  • poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Wartości te zostały przedstawione w poniższych tabelach.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Rok201220132014201520162017201820192020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło101214161820304050
Poziom osiągnięty przez Gminę Mirsk201222242224   

W latach 2012-2017 Gmina Mirsk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła.

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Rok201220132014201520162017201820192020

Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiórkowe

303638404245506070
Poziom osiągnięty przez Gminę Mirsk100100100832963   

W latach 2012 – 2015 oraz w 2017 r. Gmina Mirsk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zaś w 2016 roku wymagany poziom 42 % nie został osiągnięty.

3. ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) obowiązkiem gmin jest również ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- do dnia 16 lipca 2020 r. – nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w poszczególnych latach wynoszą:

Rok201220132014201520162017201820192020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. wynosi [%]:755050504545404035
Poziom osiągnięty przez Gminę Mirsk1145900019   

W latach 2012 – 2013 wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie został osiągnięty. W kolejnych latach, tj. w latach 2014- 2017 poziomy ograniczenia masy tych odpadów zostały uzyskane.