Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Punkt Selektywej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, od 20 września 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Mirsk.

PSZOK stworzony został m.in. w celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów a co za tym idzie ograniczenia dzikich wysypisk śmieci.

Mieszkańcy Gminy Mirsk w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty mają możliwość przekazywania odpadów firmie dokonującej odbioru na zlecenie gminy. Przekazaniu podlegają odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne i metale. Pozostałe odpady, szczególnie wielkogabarytowe, mieszkańcy mogą oddać do PSZOK-u. Firmy i instytucje nie mogą korzystać z PSZOK-u. Odbiór odpadów innych niż te, które odbiera się na podstawie deklaracji, firmy i instytucje zlecają odpłatnie podmiotom, które posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów na terenie gminy.

 • PSZOK czynny jest w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


W PSZOK od mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych zbierane selektywnie, tj.:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z metali,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ze szkła,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odzież, tekstylia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte środki ochrony roślin,
 • chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje)
 • gruz ceglany, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów-w ilości do 1m3 rocznie na gospodarstwo domowe.


Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Przed przekazaniem odpadów do PSZOK należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mirsku.

Numer telefonu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mirsku: 75 78 34 467