Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Komunikaty i ostrzeżenia

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 12.10.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 12.10.2022 r. do dnia  31.12.2022 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Rok 2022

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w: Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska oraz Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego za okres od 01.01.2022 r. do 12.10.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: wałbrzyskiego i lwóweckiego.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu: 102 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: – zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, – prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 12.10.2022 r.
Podstawa prawna –      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.), –      Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021, poz. 845)
Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia01.03.2022 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 01.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia  01.03.2022 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 01.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów i danych meteorologicznych.

Prognoza na dzień 01.03.2022 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 01.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kłodzki i lwówecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 205 tys.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

· osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

1. Zalecenia dla ludności:

· w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:

– ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,

– ograniczenie spalania węgla w piecach,

– ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

2. Zadania, nakazy lub zakazy:

· egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

· kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

· kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

– biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

· czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

· zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

· zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

· zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania01.03.2022 r. godz. 9.00
Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 845)

Źródła danych· Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Poziom 2. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Województwo dolnośląskie.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 16.11.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 16.11.2021 r. do godz. 24.00 dnia 16.11.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognoza na dzień 16.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 16.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, karkonoski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Wrocław, m. Jelenia Góra, m. Legnica. 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca powiaty, na których istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 1690 tys.

Prognoza na dzień 17.11.2021 zakłada poprawę jakości powietrza.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

· osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych: Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego

Zalecenia dla ludności:

 • w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
 • ograniczenie spalania węgla w piecach,
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

Zadania, nakazy lub zakazy:

 • egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;
 • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);
 • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakaz sprzątania ulic na sucho

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

16.11.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 845)

Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

POZIOM 1. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu. Województwo dolnośląskie.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia: 25.03.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 25.03.2021 r. do dnia  31.12.2021 r.

Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ Legnica, al. Rzeczypospolitej, Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego, Lubań, ul. Mieszka II za okres od 26.03.2020 r. do 25.03.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 na terenie miast: Legnica, Jelenia Góra, Lubań, Dzierżoniów.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 234 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim:  https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

25.03.2021 r.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

Poziom 3. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

02.03.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) wystąpiło na stacjach:

– Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 113 µg/m3

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto Nowa Ruda

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 22,2 tys.

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 03.03.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 03.03.2021 r. do godz. 24.00 dnia 03.03.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 03.03.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i warunków meteorologicznych.

Dzień 03.03.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 03.03.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Kłodzko  i Nowa Ruda.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 49 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 03.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat karkonoski i miasta Środa Śląska, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Legnica, Lubań, Oława i Wrocław.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 984 tys.

Prognoza na dzień 04.03.2021 r. zakłada poprawę jakości powietrza.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

· osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

– nie wietrz pomieszczeń,

– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

–   unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

–   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

–   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–   nie wietrz pomieszczeń,

–   nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych: Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego

Zalecenia dla ludności:

· w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:

– ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,

– ograniczenie spalania węgla w piecach,

– ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

Zadania, nakazy lub zakazy:

· egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

· kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

· kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

– biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

· czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

· zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

· zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

· zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

03.03.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

· Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

· Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Województwo dolnośląskie poziom 2. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 25.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach:

Przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) wystąpiło na stacjach:

– Jelenia Góra-Ogińskiego – stężenie 24-godz.: 104 μg/m3

– Kłodzko- Szkolna – stężenie 24-godz.: 117 μg/m3

– Legnica- Rzeczypospolitej – stężenie 24-godz.: 113 μg/m3

– Lubań- Mieszka II – stężenie 24-godz.: 112 μg/m3

– Nowa Ruda- Jeziorna – stężenie 24-godz.: 146 μg/m3

– Środa Śląska-Konstytucji 3 Maja– stężenie 24-godz.: 105 μg/m3

– Wrocław- Korzeniowskiego – stężenie 24-godz.: 117 μg/m3

Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Nowa Ruda, Środa Śląska i Wrocław

Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 900 tys.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 26.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 26.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 26.02.2021 r

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 26.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i warunków meteorologicznych

Dzień 26.02.2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 49 tys.

Prognoza na dzień 27.02.2021 r. zakłada poprawę jakości powietrza.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych: Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

Zalecenia dla ludności:

• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
− ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
− ograniczenie spalania węgla w piecach,
− ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

Zadania, nakazy lub zakazy:

• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
− mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
− węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
− węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
− biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym); • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

• zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

26.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Województwo dolnośląskie poziom 3. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 24.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach:

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji:

– Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 170 μg/m3

Przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) wystąpiło na stacjach:

– Kłodzko, ul. Szkolna – stężenie 24-godz.: 148 μg/m3

– Legnica- Rzeczypospolitej – stężenie 24-godz.: 106 μg/m3

– Lubań- Mieszka II – stężenie 24-godz.: 120 μg/m3

– Wrocław- Korzeniowskiego – stężenie 24-godz.: 105 μg/m3

Obszar przekroczenia:

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: miasto Nowa Ruda

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Kłodzko, Legnica, Lubań i Wrocław

Ludność narażona:

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 22 tys.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 788 tys.

Przyczyny:

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 25.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 25.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 25.02.2021 r. i na dzień 26.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i warunków meteorologicznych

Dzień 25.02.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Kłodzko i Lubań.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 48 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: wrocławski, lwówecki, polkowicki, jaworski, lubański, legnicki, średzki, oławski, trzebnicki, bolesławiecki, ząbkowicki, wołowski, dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, kamiennogórski, zgorzelecki, lubiński, milicki, złotoryjski oraz miasta: Wałbrzych, Jelenia Góra i Wrocław.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1400 tys..

Dzień 26.02.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 49 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:

– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

– nie wietrz pomieszczeń,

– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

– unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

– nie wietrz pomieszczeń,

– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych: Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

Zalecenia dla ludności:

• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:

− ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
− ograniczenie spalania węgla w piecach,
− ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

Zadania, nakazy lub zakazy:

• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

• zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Załącznik

Powiadomienie 25.02.2021

POZIOM 3. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 23.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: – Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 116 μg/m3

Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: – miasto Nowa Ruda

Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 22,2 tys.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 24.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 24.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 24.02.2021 r. i na dzień 25.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i warunków meteorologicznych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Kłodzko i Nowa Ruda.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: ok. 49,1 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty wrocławski, lwówecki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, zgorzelecki, złotoryjski i miasta: Jelenia Góra, Legnica, Lubań, Wałbrzych i Wrocław.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 150 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki i miasto Jelenia Góra.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 106 tys. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: wrocławski, lwówecki, jaworski, legnicki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, kamiennogórski, zgorzelecki i miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 100 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

– nie wietrz pomieszczeń,

– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

– unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

– nie wietrz pomieszczeń,

– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych:

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

Zalecenia dla ludności:

• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: − ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, − ograniczenie spalania węgla w piecach, − ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

Zadania, nakazy lub zakazy:

• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

• zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

24.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych:

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie:

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Załączniki:

Powiadomienie 24.02.2021r.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, POZIOM 2. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 01.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach:
Przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3) wystąpiło na stacji:
– Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 232 μg/m3
Przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) wystąpiło na stacji:
– Kłodzko, ul. Szkolna – stężenie 24-godz.: 148 μg/m3
– Legnica- Rzeczypospolitej – stężenie 24-godz.: 102 μg/m3
– Lubań- Mieszka II – stężenie 24-godz.: 148 μg/m3
– Środa Śląska- Konstytucji 3 Maja – stężenie 24-godz.: 108 μg/m3

Obszar przekroczenia:
Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował miasto Nowa Ruda.
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Kłodzko, Legnica, Lubań, Środa Śląska.

Ludność narażona:
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 22,2 tys.
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 157 tys.

Przyczyny:
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 02.02.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 02.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 02.02.2021

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 02.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 przygotowana na podstawie danych meteorologicznych i wyników pomiarów.

Dzień 02.02.2021 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dzień 02.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Nowa Ruda.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 22,2 tys.

Dzień 03.02.2021 r. – nie przewiduje się ryzyka przekroczenia poziomu
informowania

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:
Ogół ludności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych:
Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

1. Zalecenia dla ludności:
• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
− ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
− ograniczenie spalania węgla w piecach,
− ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);

2. Zadania, nakazy lub zakazy:
• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na
podstawie art. 379 Poś;
• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
− mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
− węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
− węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
− biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);
• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);
• zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

02.02.2021 r. godz. 9:00

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych:
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie:
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Załączniki

Powiadomienie 02.02.2021

POZIOM 2. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 31.01.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 31.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 01.02.2021 r.

Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza: prognoza na dzień 31.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 01.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: wrocławski, lwówecki, polkowicki, jaworski, lubański, legnicki, bolesławiecki, ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, karkonoski, zgorzelecki, m. Jelenia Góra, m. Legnica, m. Wrocław, m. Wałbrzych.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 400 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności: − rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, − ogranicz wietrzenie pomieszczeń, − unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności: − ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, − nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, − osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, − ogranicz wietrzenie pomieszczeń, − unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również: − zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, − prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, − bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego

1. Zalecenia dla ludności:

• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: − ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, − ograniczenie spalania węgla w piecach, ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru); 2. Zadania, nakazy lub zakazy:

• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;

• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów; • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);

• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);

• zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;

• zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

31.01.2021 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings