Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W GIEBUŁTOWIE.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Od kilku tygodni mieszkańcy Giebułtowa żyją informacją o możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na terenie sołectwa. Przez pewien czas sądzono nawet, że to gmina będzie inwestorem. A jak jest naprawdę, jakie działania zostały podjęte w tym temacie? Pełnomocnik spółki Gigawat Wytwarzanie II Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek położonych w Giebułtowie”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 150 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeniami elektroenergetycznymi. Zgodnie z przedłożoną przez pełnomocnika firmy Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia łączna powierzchnia działek będąca w dyspozycji inwestora to ok. 122.3 ha. Na budowę farmy ma zostać przeznaczona powierzchnia 60 ha, a panele fotowoltaiczne zajmą 40 ha. W sprostowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia inwestor ustalił powierzchnię przedsięwzięcia na 122,3 ha i zabudowę  tej powierzchni panelami fotowoltaicznymi. Ponieważ inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Burmistrz postanowił  wszcząć postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W tym celu wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim oraz powiadomiono społeczeństwo o postępowaniu poprzez obwieszczenia i Biuletyn Informacji Publicznej.  

Biorąc pod uwagę przedstawione opinie przez instytucje opiniujące oraz charakter i skalę przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk wydał dnia 21. 01. 2021r. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewidencyjnych 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744, 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów” oraz ustalił zakres raportu o odziaływaniu na środowisko, który winien być zgodny z art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

– przedmiotu ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102, integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000;

– funkcjonalność Głównego Korytarza Zachodniego Sudety-Bory Dolnośląskie oraz możliwość migracji dużych zwierząt w skali lokalnej;

– gatunków zwierząt, w szczególności ptaków, objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183 ze zm.);

– gatunków roślin objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409);

– krajobrazu.

Dlaczego proponowana inwestycja budzi emocje? Panele fotowoltaiczne są już na wielu dachach i nikomu nie przeszkadzają. Co więcej na terenie gminy wydane zostały już trzy decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, a jedno postępowanie jest w toku. Chociaż trzeba przyznać, że powierzchnie określone tymi decyzjami są niewielkie ponieważ wynoszą od 1,60 ha do 0,99 ha. Niepokoje pewnie wynikają z dużej powierzchni przeznaczonej na zabudowę panelami. Czy raport, który przygotuje inwestor przekona mających wątpliwości dowiemy się za kilka miesięcy.