Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Stypendia i wyprawki szkolne

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 456,00 zł na osobę  w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne  określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego uczniowie, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na ucznia/słuchacza należy dołączyć:

 1. w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej – wyłącznie zaświadczenie z MGOPS o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez innych dodatkowych dokumentów o dochodach,
 2. w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, między innymi:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  2. kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o braku dochodów,
  4. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
  6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
  7. kopia decyzji/zaświadczenie o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  8. kopia decyzji/zaświadczenie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  9. kopia decyzji/zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń,
  10. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  11. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności: na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej – zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
  12. zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
  13. oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w formie karty podatkowej:
  14. w przypadku zawieszenia w/w działalności – dokument potwierdzający ten fakt,
  15. w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – oryginał zaświadczenia wystawiony przez szkołę potwierdzający posiadanie statusu ucznia,
  16. w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  17. lub pisemne oświadczenie o uzyskanych  dochodach netto także tych  nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym  złożenie wniosku,
  18. kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
  19. inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia obowiązku realizacji nauki w szkole;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Mirsk.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • z urzędu.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez: refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę bądź ucznia wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtuje się w granicach od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie.

Rodzice albo inni przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić MGOPS w Mirsku o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ  na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Aby pobrać druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego kliknij tutaj.

Zasiłek szkolny 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od chwili wystąpienia zdarzenia wraz z kopią dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego, np. odpis aktu zgonu, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar)  itp. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mirsk
 • w rodzinie zaistniało  zdarzenie losowe

Miejsce złożenia dokumentów:

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych, a także druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirsku tel. 75 64 13 160.

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI STYPENDIUM SZKOLNE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014R. DO CZERWCA 2014R.

 1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie,
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (tylko koszulka sportowa, spodenki sportowe, spodnie sportowe lub dres- 1szt.),
 6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową), (zaświadczenie ze szkoły)
 7. mundurek szkolny, (zaświadczenie ze szkoły)
 8. przybory i materiały do nauki zawodu, (zaświadczenie ze szkoły)
 9. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół itd.,
 10. okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
 11. drukarka, papier, tusz do drukarki,
 12. biurko do nauki, krzesło biurowe, lampka na biurko,
 13. pokrycie kosztu abonamentu internetowego od stycznia do czerwca 2014r.,
 14. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych- pendrive, koszt naprawy komputera,
 15. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry, (zaświadczenie ze szkoły)
 16. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu, (zaświadczenie ze szkoły)
 17. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki), (zaświadczenie ze szkoły)
 18. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych,
 19. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 20. koszty dojazdu do szkół (bilety imienne), (różnica w przypadku pobieranych świadczeń rodzinnych, dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)
 21. koszty pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź w innych wyjazdach-w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,
 22. koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji, (różnica w przypadku pobieranych świadczeń rodzinnych),  (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

Refundacji kosztów poniesionych prze ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT
 • imiennych biletów miesięcznych
 • dowodów wpłaty
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp., można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
 •  

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawcy
 • datę wystawienia/sprzedaży
 • numer dokumentu
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy)
 • pełną nazwę podmiotu podlegającego refundacji- istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp., miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/ rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

 1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji-od stycznia do czerwca 2014r.
 2. Internet i bilety autobusowe-od stycznia do czerwca 2014r.

Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna używanych od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować tylko umową kupna-sprzedaży.