Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Grudza i Rębiszów w rywalizacji dolnośląskiej.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gmina Mirsk przystąpiła do programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 30.04.2009r. Pierwszym sołectwem, które również postanowiło o swoim uczestnictwie w tej inicjatywnie była Grudza. Rębiszów swoją uchwałę w tym zakresie podjął w 2012r. Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi daje sołectwom i gminie możliwość aplikowania o środki finansowe w różnych naborach, udziału w podróżach studyjnych, konferencjach, kongresach i szkoleniach.

Sednem programu jest jednak zebranie i usystematyzowanie pomysłów, chęci, inicjatyw, problemów występujących w sołectwach i ułożenie z nich przy pomocy moderatorów sołeckich strategii rozwoju. Są to dokumenty, które pozwalają ukierunkować aktywność mieszkańców wsi biorąc pod uwagę szanse, zagrożenia, mocne oraz słabe strony – swoiste plany do realizacji. Część programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi to również konkursy na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską oraz Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego także w tym roku ogłosił rywalizację, więc Gmina Mirsk zgłosiła do udziału Grudzę w kategorii najpiękniejsza wieś oraz Rębiszów w kategorii przedsięwzięcia za projekt „Rębiszów promuje odnowę wsi” zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rębiszowie.

W jego ramach zorganizowano festyn „Zakończenie lata w Rębiszowie”, wydano materiały promocyjne oraz zagospodarowano przestrzeń obok sceny poprzez nasadzenia i montaż hoteliku dla owadów. Wybór sołectw został oparty o aktywność w pozyskiwaniu środków na realizację inicjatyw wiejskich. 18.04.2023r. oba sołectwa odwiedziła komisja konkursowa składająca się z pracowników UMWD, KOWR, KRUS, która oceniła Grudzę pod kątem estetyki, dbałości o ład przestrzenny i krajobraz, zagospodarowania terenów i nieruchomości publicznych, funkcjonowania w sołectwie stowarzyszeń i ich wzajemnej współpracy, udziału mieszkańców, realizacji projektów czy dbałości o tożsamość miejscowości. Inicjatywę zgłoszoną z Rębiszowa oceniono biorąc pod uwagę pomysłowość, innowacyjność, jakość wykonania, spójność z charakterem miejscowości, funkcjonalność, spójność z sołecką strategią rozwoju i innymi projektami, zaangażowanie mieszkańców w realizację czy oddziaływanie inicjatywy na program odnowy wsi w tej miejscowości. Na wyniki prac komisji będziemy czekać do połowy maja, ale mamy nadzieję na sukces.

W przypadku Grudzy liczba zakończonych inicjatyw jest imponująca dzięki współpracy gminy, parafii, OSP, stowarzyszenia „Razem więcej” oraz mieszkańców. Wykonano generalny remont świetlicy, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, wiatę i plac spotkań, remonty w kościele (elewacja, mur, zegar, chodnik, ołtarz główny i ołtarze boczne, ambona, droga krzyżowa), punkt widokowy z infrastrukturą turystyczną, witacze, a do tego mnóstwo inicjatyw społecznych: warsztatów, zajęć dla dzieci, rajdów, imprez plenerowych czy imprez okolicznościowych.

Realizacja tych zadań wymagała ogromnego zaangażowania i determinacji, ale owoce tej pracy są widoczne na każdym kroku. Rębiszów w ostatnim czasie także nie był bierny. Aktywnie działał na wielu polach, czego efektem jest zgłoszony projekt. Mieszkańcom udało się wdrożyć ciekawy pomysł oraz zintegrować wszystkich chętnych. Koło Gospodyń Wiejskich w Rębiszowie udowadnia, że można. Z niecierpliwością czekamy na wyniki obu konkursów, chociaż za zaangażowanie w sprawy wsi można gratulować już teraz.