Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirsk na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk na rok 2024.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirsk na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, za które uznaje się: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece i inne urządzenia grzewcze zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła.

Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Mirsk oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:
a) 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do lokalu mieszkalnego,
b) 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których lokale mieszkalne korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni, dotacja wynosi nie więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na jeden lokal mieszkalny.

Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z Gminą Mirsk do 30.11.2024 r.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w terminie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 12.07.2024 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30 do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Mirsk. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk).

Uwaga! Nabór jest prowadzony na rok budżetowy 2024 w ramach dodatkowych środków w budżecie.

UWAGA!
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk. Wniosek należy przekazać na ręce pracownika Sekretariatu tut. urzędu, celem potwierdzenia daty i godziny wpływu.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń do wysokości dostępnych środków w budżecie Gminy Mirsk na rok 2024.

Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr LIII/560/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23. 02. 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirsk na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk ze zm.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udziela: Aneta Szabla, insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska, pokój nr 8, tel. 75 64 70 445, e-mail: srodowisko@mirsk.pl

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński