Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na temat konkursu grantowego pn. „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Szanowni Państwo,

Gmina Mirsk planuje przystąpić do konkursu grantowego pn. „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży spełniających kryteria zawarte w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie. W tym celu należy złożyć oświadczenie wraz z załącznikami (dokumenty w załączniku), które będą podstawą do złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowym wsparciem może zostać objęta osoba (dziecko lub dorosły), która:
– jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
– zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
– jest krewnym w linii prostej* osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
– nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Jednocześnie informujemy, że w zależności od wysokości kwoty dofinansowania otrzymanego przez Gminę, o udzieleniu wsparcia dla poszczególnych osób może decydować kolejność składania oświadczeń. Ponadto Gmina Mirsk jest zobowiązana do sprawdzania poprawności informacji podanych w oświadczeniach.

Oświadczenia można składać do 28 października 2021 r., godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres e-mail: funduszeeu@mirsk.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr. Ponadto, w razie wątpliwości, pomoc można uzyskać również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

 

*Krewnymi w linii prostej są rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekuni prawni osoby ubiegającej się o wsparcie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
/-/ Andrzej Jasiński