Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W ZAKRESIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy, a przed rozpoczęciem eksploatacji.

Wiele zgłoszonych do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków nie posiada zgłoszenia eksploatacji.

W myśl przepisów, przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 m3/dobę) wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów: Prawa budowlanego (art. 29, ust. 1, pkt 5 w kwestii zgłoszenia budowy do starosty) oraz Prawa ochrony środowiska (art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 3, pkt 3 w kwestii zgłoszenia eksploatacji do burmistrza).

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, czyli starosta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć także organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, czyli burmistrzowi informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 


Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania na stronie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w BIP http://bip.mirsk.pl w zakładce Dokumenty i pliki do pobrania lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pok. nr 8),
  • kopia mapy sytuacyjnej z wrysowaną oczyszczalnią i oznaczeniem: granic nieruchomości i odległości od granic nieruchomości osadnika (drenażu),
  • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu,
  • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce składania dokumentów:

  • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. kontaktowy 75 64 70 445.