Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W ZAKRESIE ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z tym mieszkańcy, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, a nie dokonali ich zgłoszenia do gminnej ewidencji proszeni są o uzupełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do:

  • Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7.30-16.30 lub
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk.

w terminie do dnia 31. 03. 2021 r.

Druk zgłoszenia dostępny jest w załączniku poniżej i w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk.

Jednocześnie informuje, że w myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów) za tę usługę. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirsk właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób zapewniający ciągłość użytkowania zbiornika, nie dopuszczając do wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirsk są:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, tel. 75 78 34 467.
  2. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o.o., Stara Kamienica 149, 58-512 Stara Kamienica, tel. 75 75 14 516.
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OLMI, ul. Przedmieście 16/2, 59-630 Mirsk, tel. 792 041 915.
  4. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz, tel. 75 78 33 160, 697 323 379.
  5. SIMEKO Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 64 28 065, ul. Radosna 9, 55-200 Oława, tel. 788 015 515.