Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informator bazy teleadresowej podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określając zakres pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy oraz zadania w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Powyższe stanowi, iż zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej jest opracowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.  Realizatorem Programu korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemocy jest samorząd Powiatu Lwóweckiego, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

Program korekcyjno – edukacyjny prowadzony jest:

Cel główny:

Pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu i powstrzymaniu stosowania przemocy domowej.

Cele szczegółowe:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • zmianę systemu przekonań i postaw osobistych;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej;
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program kierowany jest do pełnoletnich osób:

 • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
 • które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie (osoby skierowane przez organy ścigania, objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby skierowane przez inne organy, instytucje i organizacje zajmujące się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy domowej);
 • przystępujących w wyniku własnych decyzji;
 • zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z innych okoliczności.

 

Na terenie Powiatu Lwóweckiego Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc realizuje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

tel.  75-782-56-17

Obowiązująca ustawa dot. przeciwdziałania przemocy domowej  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000535