Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje
 
OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.) oraz uchwały
Nr XXIX/369/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 marca 2021 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 08.03.2023 r. do 29.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59630 Mirsk, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk pod adresem: http://bip.mirsk.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.03.2023 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku Plac Wolności 15 w Sali Widowiskowej o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wniesione (zgodnie z art. 8c w/w ustawy):
w formie papierowej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac
Wolności 39, 59630 Mirsk
,
w formie elektronicznej na adres email: gmina@mirsk.pl
za pośrednictwem platformy ePUAP,
z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości,
której u
waga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2023 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd
Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59630 Mirsk
lub na adres email: gmina@mirsk.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,

Biuletyn Informacji Publicznej strona internetowa: http://bip.mirsk.pl,

tablica ogłoszeń w mieście Mirsk.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59630 Mirsk, tel. 75 6470440, email:
gmina@mirsk.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adresem email:
iod@mirsk.pl oraz pod nr tel. 75 62 22 169.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mirsk.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.