Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Giebułtów.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Giebułtów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094 ze zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXX/380/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 kwietnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Giebułtów.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15.01.2024 r. do 05.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk pod adresem: http://bip.mirsk.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku Plac Wolności 15 w Sali Widowiskowej
o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wniesione (zgodnie z art. 8c w/w ustawy):

– w formie papierowej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk,

– w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@mirsk.pl

– za pośrednictwem platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2024 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk lub na adres e-mail: gmina@mirsk.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2024r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
/-/ Andrzej Jasiński

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

– tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,

– Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: http://bip.mirsk.pl,

– tablica ogłoszeń w Sołectwie Giebułtów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, tel. 75 6470440, e-mail: gmina@mirsk.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adresem e-mail: iod@mirsk.pl oraz pod nr tel. 75 62 22 169.

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mirsk.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.