Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie na dotacji budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 03.06.2024 r. i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych Gminy Mirsk.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składane wnioski o dofinansowanie muszą spełniać następujące wymogi:

a) muszą być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale.

3) Rozpatrzenie wniosków będzie trwało na bieżąco, aż do wyczerpania środków finansowych Gminy Mirsk. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2024, po wybudowaniu i uruchomieniu przydomowej biologicznej oczyszczali ścieków w terminie do 30 listopada, zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Radosław Kuźniar, insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pokój nr 15, tel. 75 64 70 443

6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński

————————————————————————————————————————————————————————————–

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BYTOWYCH – INFORMACJE POMOCNICZE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU

(część formalno prawna, zgodna z przepisami ustaw Prawo budowlane i Ochrony środowiska)

I. Postępowanie wstępne (wymagana procedura urzędowa przed rozpoczęciem budowy).

1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym we Lwówku Śląskim – wniosek PB-2 z wymaganymi załącznikami.

2. W zgłoszeniu do Starostwa należy umieścić prośbę o wystawienie zaświadczenia zawierającego potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu przez ten organ.

II. Rozpoczęcie budowy i pozwolenie na użytkowanie.

1.Dla budynków istniejących i użytkowanych.

Nie jest wymagane zgłoszenie rozpoczęcia budowy w PINB oraz posiadanie kierownika budowy.

Wymagane jest opracowanie:

– powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej opracowanej przez uprawnionego geodetę i zgłoszonej do ośrodka geodezji powiatowej.

– zgłoszenie do gminy o rozpoczęciu eksploatacji oczyszczalni.

2. Dla budynków nowobudowanych.

Budowa oczyszczalni znajdującej się w projekcie podlega odbiorowi razem z budynkiem. Jeżeli w projekcie budynku nowo realizowanego i w pozwoleniu na budowę jest zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo)  to można to zmienić (zmiana nieistotna) za zgodą projektanta sanitarnego. Zmianę tą opisaną przez projektanta należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. W tym przypadku obowiązuje również zawiadomienie gminy o rozpoczęciu eksploatacji oczyszczalni.