Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr VII/86/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych.

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 15.02.2021 r. z terminem zakończenia do  19.03.2021 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr VIII/86/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 09.05.2019 r., poz. 3108) według kolejności ich składania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji dotyczy wniosków złożonych na dofinansowanie kosztów budowy studni zapewniającej zaopatrzenie w wodę dla więcej niż jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 

 Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj:

– informację o rodzaju budowanej studni wraz z danymi technicznymi,

– oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni,

– oświadczenie wnioskodawcy w przypadku budowy studni do 30 m lub o poborze wody nie większym niż 5m3 na dobę.

– w przypadku budowy studni głębszej niż 30 m lub o poborze wody większym niż 5m3 na dobę – zgłoszenie robót do właściwego organu i pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 31.03.2021 r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2021, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada 2021 r., zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udziela:

Radosław Kuźniar, insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pokój nr 15, tel. 75 64 70 443, e-mail: gzr@mirsk.pl

6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński

                                                                                                                                                  

Załącznikami do ogłoszenia są: