Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

POLSKI ŁAD EDYCJA 8.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład edycja 8 złożyła 3 wnioski:

1. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II na kwotę 2.100.000 zł i otrzymała dofinansowanie w kwocie1.995.000,00 zł. Kwota wkładu własnego to 105.000,00 zł.

Celem projektu  jest wybudowanie ok. 1,5 km sieci wodociągowej i podłączenie ich do funkcjonującego już nowoczesnego gminnego ujęcia wody, które znajduje się w miejscowości. Ponadto zadanie to  obejmuje  także  budowę   ok. 0.5 km  sieci kanalizacyjnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią oraz wpięcie jej do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej już funkcjonującej w Giebułtowie.  Przedsięwzięcie opisane wyżej obejmuje także odtworzenie dróg i usługi  nadzoru inwestorskiego.

Efektem końcowym będzie umożliwienie przyłączenia budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapewni to dostawę wody o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji  sanitarnej oraz ich oczyszczenie. Gmina posiada dokumentację projektową i kosztorysową oraz niezbędne pozwolenia do realizacji  tej inwestycji. Ponadto przedsięwzięcie to  pozwoli dodatkowo na  uzbrojenie  terenów niezabudowanych, co będzie stanowić impuls inwestycyjny do rozwoju m.in. budownictwa mieszkaniowego, agroturystyki itp. 

Przewidywany czas zakończenia inwestycji to 31.12.2025 r. 

Kolejne dwa złożone przez Gminę Mirsk wnioski niestety nie dostały rządowego wsparcia.

1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kamień na kwotę 7.900.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego – 395.000,00 zł

Celem projektu  jest wybudowanie ok. 2 km sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg  i podłączeniem ich do funkcjonującego już nowoczesnego gminnego ujęcia wody. Ponadto, inwestycja ta obejmowała usługi  nadzoru inwestorskiego. Efektem końcowym miało być umożliwienie podłączenia ok. 95 procent budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie zapewniłoby dostawę  wody  mieszkańcom sołectwa Kamień. Należy przy tym zauważyć, iż sołectwo  Kamień posiada już sieć kanalizacyjną, natomiast  sieć wodociągowa  miała ją uzupełniać. Gmina posiada  dokumentację projektową i kosztorysową oraz niezbędne pozwolenia do realizacji tej inwestycji. Ponadto przedsięwzięcie to pozwoliłoby dodatkowo na uzbrojenie terenów niezabudowanych, co stanowi impuls inwestycyjny do rozwoju m.in. budownictwa mieszkaniowego, agroturystyki itp. 

2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Rębiszów-etap I na kwotę 28.500.000,00 zł, deklarowana kwota wkładu własnego 1.500.000,00 zł.

Celem projektu jest wybudowanie ujęcia wody i ok. 10 km sieci wodociągowej. Efektem końcowym tego zamierzenia było umożliwienie podłączenia ok. 90 procent budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej. Zamierzenie to zapewniłoby dostawę wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami,  mieszkańcom Rębiszowa. Ponadto pozwoliłoby dodatkowo na uzbrojenie terenów niezabudowanych, co stanowi impuls inwestycyjny do rozwoju m.in.  budownictwa mieszkaniowego, agroturystyki oraz usług  związanych z turystyką. 

Jesteśmy mocno rozczarowani taką decyzją ponieważ woda jest gminną największą potrzebą. Zgodnie z zasadami są to inwestycje strategiczne, niezbędne dla poprawy życia mieszkańców. Oczekiwania mieliśmy duże, szczególnie, że w edycji 2 Polskiego Ładu  składaliśmy już wniosek na wodociągowanie Rębiszowa na kwotę 45.000.000  zł, niestety również nie uwzględniono naszych potrzeb. Szczególnie rozczarowuje nas fakt, iż  inne gminy otrzymały dofinansowanie na projekty o mniejszym znaczeniu strategicznym. Mieliśmy duże nadzieje, że zadania bardzo potrzebne mieszkańcom zostaną zauważone

W kolejnych edycjach, jeśli się pojawią będziemy składać kolejne wnioski licząc na ich akceptację ze strony rządowej.