Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Giebułtów – dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami – 01.02.2024 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 04. 01. 2024 r. dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku Plac Wolności 15 w Sali Widowiskowej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wniesione (zgodnie z art. 8c w/w ustawy):

  • w formie papierowej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@mirsk.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2024 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk lub na adres e-mail: gmina@mirsk.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2024r.