Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 3.3

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00 z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze

 

15.09.2020r. OGŁOSZENIE O II NABORZE – GRANTY

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone
w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Kwota alokacji wynosi: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100)

Nabór rozpocznie się w dniu 29.09.2020r. (wtorek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu gdy wartość grantów przekroczy 120% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w II naborze.

Dokumentacja do pobrania:

http://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

 1. Formularz zgłoszeniowy należy:
 • wypełnić elektronicznie i podpisać odręcznie

lub

 • wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.
 1. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *pdf lub *jpg jako Załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

 1. Adres e-mail będzie aktywny od dnia 29.09.2020r. od godziny 13:00.
 2. O zakwalifikowaniu się do projektu, Grantodawca poinformuje Grantobiorcę mailowo.
 3. Po zawiadomieniu przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz
  z Załącznikami.
 4. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
  w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020