Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za rok 2023.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że na portalu GIOŚ Jakość powietrza została zamieszczona „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2023” sporządzona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54).

Link do publikacji: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/2017

GIOŚ wykonał ww. ocenę jakości powietrza na podstawie wyników: badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2023 r. oraz analiz otrzymanych z wykorzystania metody szacowania w oparciu o wyniki pomiarów i wyniki modelowania jakości powietrza1. W opracowaniu przedstawiono klasyfikację stref województwa dolnośląskiego.

Ocenie podlegały zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.

Na podstawie oceny jakości powietrza oraz klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2023 według kryterium ochrony zdrowia ludzi stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych we wszystkich 4 strefach województwa w zakresie następujących substancji:

– aglomeracja wrocławska: dwutlenek azotu,
– miasto Legnica: arsen,
– miasto Wałbrzych: benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10,
– strefa dolnośląska: pył zawieszony PM10, arsen i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 oraz ozon.

We wszystkich strefach został również przekroczony poziom celu długoterminowego ozonu.

W odniesieniu do kryterium ochrony roślin ocenie podlegała strefa dolnośląska – dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń strefa ta została zaliczona do klasy A.

W przypadku oceny pod kątem poziomu celu długoterminowego dla ozonu strefa dolnośląska uzyskała klasę D2.

Wyniki oceny w postaci raportu zgodnie z przepisami prawa, przekazano Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu aktualizacji Programu ochrony powietrza.

/-/ Świętosława Żyniewicz
Naczelnik Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Departament Monitoringu Środowiska