Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Ruszył pilotaż programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od 11 października 2021r. mieszkańcy Gminy Mirsk mogą ubiegać się o dotację na wymianę pieca w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska przeznaczy aż 20 mln złotych.

Kto może zostać beneficjentem programu?

W pilotażu programu dofinasowanie mogą dostać osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Jak wygląda program dla osób fizycznych?

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Jak wygląda program dla wspólnot mieszkaniowych?

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Jaki jest okres realizacji projektu?

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi w przypadku osób fizycznych – do 24 miesięcy,
a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – do 30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2024 r.

Jaki jest termin przyjmowania wniosków?

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Jak składać wnioski?

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
  • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław,
  • za pośrednictwem placówki pocztowej.

 

W związku z tym iż Gmina Mirsk graniczy z Republiką Czeską mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wyższą o 10% dotację na wymianę źródła ciepła.

Więcej informacji, w tym dokumenty programowe w/w pilotażu znajdziecie Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/

Przypominam, że Punkt konsultacyjno-informacyjny otwarty jest w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk w każdy poniedziałek w godz. 7.30-17.30.

Kontakt z pracownikiem punktu jest możliwy:

– osobiście (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty)

– telefonicznie pod numerem 75 647 04 40

-mailowo: czystepowietrze@mirsk.pl

Zachęcam do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/Andrzej Jasiński