Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – EDYCJA 2 i 3 W GMINIE MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Już po raz drugi Gmina Mirsk złożyła wnioski w ramach   „polskiego ładu”. W pierwszej edycji programu w roku 2021 pozyskaliśmy środki na adaptację budynku gimnazjum na przedszkole publiczne w kwocie 4,2 mln zł. W tym roku składamy   kolejne wnioski.  W czasie drugiego naboru każdy samorząd lub związek samorządów będzie mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

 

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

Nasza gmina zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców złożyła wnioski, których celem jest budowa sieci wodociągowych i zwiększenie dostępności do wody. Pierwszy z nich dotyczy budowy sieci wodociągowej w sołectwie Krobica – etap I obejmujący swoim zakresem możliwość przyłączenia około 70% budynków mieszkalnych, blisko 3km sieci. Wartość zadania to 5 mln zł, w tym 5% wkład gminy. Drugi wniosek to zamiar budowy sieci wodociągowej w Orłowicach – etap I, o długości sieci ok. 2km i przyłączenia blisko 65% budynków mieszkalnych. Wartość zadania oszacowano na 6 mln zł, w tym również 5% wkładu własnego gminy. Dla tych zadań gmina posiada dokumentację projektową, a za chwilę uzyska pozwolenie na budowę. Trzeci wniosek dotyczy budowy  sieci wodociągowej  w sołectwach Rębiszów (wraz z ujęciem wody), części sołectwa Kłopotnica  I etap oraz w mieście Mirsk ul. Fabryczna, Ofiar Oświęcimskich, Przedmieście. Celem tego zadania jest wybudowanie blisko 20 km sieci wodociągowej i przyłączenie 90% budynków. W przypadku dofinansowania zadanie będzie realizowane metodą projektuj i wybuduj. Dla Kłopotnicy posiadamy aktualną dokumentację, natomiast dla Rębiszowa  i Mirska jest wykonana koncepcja wodociągowania. Wartość inwestycji określono na kwotę 55 mln zł, również z własnym wkładem finansowym w wysokości 5% wartości zadania.

Trzecia edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR). W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.). W trzecim naborze gminy będą mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

 

W naszej gminie możemy starać się o środki dla Mirska, Giebułtowa i Gierczyna. Tam funkcjonowały PGR-y. Tym razem obszar wnioskowania to budowa i remonty dróg. Pierwszy wniosek dotyczy budowy drogi wraz z uzbrojeniem ul. Osiedle Lniarskie III oraz remontu trzech dróg wewnętrznych – odnogi ul. Nadbrzeżnej i ul. Polnej. Wartość zadania to 1,95 mln zł w tym  wkład własny. Drugi wniosek również dotyczy remontu dróg wewnętrznych – jednej w sołectwie Giebułtów oraz siedmiu odcinków w sołectwie Gierczyn oraz odbudowy mostu zniszczonego w 2020 roku podczas intensywnych opadów deszczu. Przewidywana wartość inwestycji to 4,925 mln zł, w tym oczywiście również wkład własny gminy. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie określonym przez organizatora naboru BGK i teraz pozostaje nam oczekiwać na rozstrzygnięcie naboru.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński