Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Sprawozdanie z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Miejska Gminy Mirsk  do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy. Uchwalenie przez Radę Miejską Gminy Mirsk programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno być poprzedzone konsultacjami z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. zarządzono przeprowadzenie konsultacji. Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego,  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4498 z dnia 7 października 2016 r.).

Przedmiotem konsultacji był projekt rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu współpracy. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenia pisemnej opinii. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem zgłoszenia opinii oraz projektem programu współpracy podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Prawo udziału w konsultacjach miały organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na rzecz Gminy Mirsk. Termin konsultacji został wyznaczony od  6 października 2021 r. do  29 października 2021 r. Uprawnione podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres e-mail:gmina@mirsk.pl, pocztą tradycyjną na adres urzędu lub w sekretariacie urzędu. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu programu współpracy.                                                               

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

 /-/ Andrzej Jasiński