Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Wieża widokowa

Wieża widokowa znajduje się w południowo-zachodniej części Mirska i powstała w wyniku adaptacji wieży ciśnień, która funkcjonowała w mieście do końca lat 70-tych XX wieku.

Wodne wieże ciśnień budowano, aby grawitacyjnie, na zasadzie naczyń połączonych, rozprowadzać do mieszkań za pomocą rurociągów wodę pitną zgromadzoną w wysokopołożonym zbiorniku. Mirski obiekt został zaprojektowany na rzucie ośmioboku i mierzy 37,5 m od poziomu terenu, dodatkowo jest podpiwniczony. Został wykonany w latach 1887-1890 pod kierunkiem mistrza budowlanego z Mirska O. Jaekela.

Konieczność postawienia wieży wodnej pojawiła się po zanieczyszczeniu dotychczasowych wód pitnych przez zakłady w Krobicy i Skarbkowie. Wodę czerpano z ujęcia znajdującego się powyżej Krobicy.

Konstrukcyjnie wieża w Mirsku jest bardzo ciekawym obiektem. Jej ściany do wysokości parteru wymurowano z kamienia bazaltowego, wyżej w części nadziemnej z cegły o gr. 40-65 cm. Monolityczny strop do obsługi zbiornika na wodę oparty jest na stalowych belkach. Wieża została zakończona więźbą dachową drewnianą jętkowo-płatwiową, wielospadową, ośmioboczną, pokrytą dachówką ceramiczną, karpiówką z bocznymi 4 lukarnami dachowymi.

Komunikację pomiędzy poszczególnymi 7 kondygnacjami wieży stanowią schody. Wcześniej były wykonane z drewna, jednak po modernizacji w 2012 r. są stalowe- kratowane. Od wewnątrz wieża doświetlona jest 22 oknami, z których roztaczają się piękne widoki. Elewację stanowi zrąb kamienny do wysokości parteru zakończony gzymsem pokrytym dachówką ceramiczną, karpiówką, dalej do poziomu stropu zbiornika na wodę cegła licówka i dalej do poziomu pokrycia hełmu wieży tynk nakrapiany. 

W miejscu dawnego zbiornika, na ostatniej kondygnacji, wykonano zabudowany taras widokowy z 4 lunetami. Przepiękne widoki na Góry i Przedgórze Izerskie oraz w kierunku Giebułtowa, Gryfowa czy Kamienia można podziwiać z ośmiu okien znajdujących się na samej górze wieży. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można podziwiać Stóg Izerski, Smrek, Tłoczynę inne punkty widokowe.

Wieża jest dodatkowo iluminowana zewnętrznie czterema projektorami halogenowymi o mocy 400W każdy na 150 cm wysięgnikach. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym realizowane jest poprzez stycznik skorelowany z zegarem astronomicznym.

Projekt rewitalizacji wieży ciśnień na wieżę widokową realizowany był w partnerstwie z Jelenią Górą, Kowarami, Janowicami Wielkimi oraz ze Świeradowem-Zdrojem.
Projekt „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ” – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie – współfinansowany przez:

 1. Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.4. (partnerstwo)
 2. Gminę Mirsk.

Adres:
Wieża widokowa
ul. Wodna 4
59-630 Mirsk

Operator obiektu:
HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych Robert Szuman

Miedzianka 56

58-520 Janowice Wielkie

tel. do rezerwacji: 451 523 200

www.wiezawidokowamirsk.pl

Historia realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku, realizowana w ramach projektu partnerskiego „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”.

Wybudowana w latach 1887-1890 wieża ciśnień miała posłużyć podniesieniu ciśnienia wody dostarczanej do miasta Mirsk z ujęcia drenażowego położonego w rejonie wsi Krobica. Wieża ciśnień to obiekt wolnostojący zaprojektowany na rzucie ośmioboku o wysokości 37,5m od poziomu terenu, podpiwniczony. Ściany do wysokości parteru z kamienia bazaltowego, wyżej w część nadziemnej murowana z cegły o gr. 40-65cm. Strop do obsługi zbiornika na wodę monolityczny na belkach stalowych. Wieża zakończona więźbą dachową drewnianą jętkowo-płatwiową, wielospadową, ośmioboczną, pokrytą dachówką ceramiczna, karpiówką z bocznymi 4 lukarniami dachowymi. Komunikację pomiędzy poszczególnymi poziomami wieży stanowiły schody drewniane, policzkowe. Od wewnątrz wieża doświetlona 22 otworami okiennymi z drobnowymiarowych profili stalowych. Elewację stanowi zrąb kamienny do wysokości parteru zakończony gzymsem pokrytym dachówką ceramiczną, karpiówką, dalej do poziomu stropu zbiornika na wodę cegła licówka i dalej do poziomu pokrycia hełmu wieży tynk nakrapiany.

Wieża ciśnień była eksploatowania do końca lat 70 ubiegłego stulecia, w chwili obecnej decyzją samorządu lokalnego postanowiono odrestaurować obiekt i zmienić jego przeznaczenia na wieżę widokową z zachowaniem detali i urządzeń wodociągowych pierwotnego przeznaczenia.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana została ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD), Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Działanie 6.4 „Turystyka kulturowa” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.04.00-02-049/09-00 z dnia 25.01.2010r.

Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową jest projektem partnerskim o nazwie: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie” realizowanym wspólnie przez gminy: Świeradów Zdrój (lider projektu), Kowary, Janowice Wielkie, Mirsk i miasto Jelenia Góra.

Z uwagi na fakt, iż każda z w/w gmin odrębnie realizuje swoje przedsięwzięcia w ramach projektu partnerskiego, jego zakończenie rzeczowe ma nastąpić do dnia 30 września 2013r.

Następnym etapem w procesie inwestycyjnym przedmiotowego zadania był wybór wykonawcy robót budowlanych. Stosowny przetarg nieograniczony ukazały się na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych i BIP Gminy Mirsk w dniu 03.03.2010r. z terminem składania ofert na dzień 26.03.2010r.

W przetargu uczestniczyło 6-cu oferentów z których najkorzystniejsza ofertę złożyła Firma GUTKOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Usługowej 2, 64-100 Leszno z którą w dniu 14 kwietnia 2010r. podpisano stosowną umowę realizacyjną nr 11/2010.

Nadzór inwestorski zapewniał Lider Projektu, przeprowadzając stosowny przetarg dla obsługi całego projektu. Ostatecznie inspektorem nadzoru został p. Andrzej Oleszkiewicz z Biura Inwestorskiego, Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

Rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie nastąpiło z dniem 21.04.2010r. przekazaniem placu budowy. Realizacja i przebieg prac budowlanych przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. W dniu 18.04.2011r. został dokonany odbiór końcowy zadania, a w dniu 20.12.2012r. zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śl. zawiadomienie o zakończeniu przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego.

W wyniku realizacja inwestycji otrzymano następujące efekty rzeczowe:

 1. Budynek nieczynnej wieży ciśnień wody przebudowany na wieżę widokową dostosowującą jej wnętrze do nowej funkcji wraz z telewizją dozorową w ilości – 4 kamer, oprogramowanie i monitor oraz 4 lunetami ustawionymi na poziomie wewnętrznego tarasu widokowego.
  Dane techniczne wieży widokowej:
  1. powierzchnia użytkowa po przebudowie – 159,50 m2
  2. powierzchnia zabudowy – 73,80 m2
  3. kubatura – 1.572,00 m3
  4. wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu wynosi: 37,50 m.
  5. wysokość budynku do poziomu platformy widokowej wynosi: 21,50 m.
 2. Infrastruktura terenowa w tym:
  1. chodnik i opaska wokół wieży z kostki betonowej o powierzchni 125,16 m2
  2. ogrodzenie terenu wykonane z profili stalowych osadzonych między słupkami i cokołem z cegły klinkierowej o długości 83,50 mb wraz 2 furtkami wejściowymi.
  3. ławki i kosze parkowe w ilości10 kpl.

Do zakończenia i rozliczenia przedmiotowego projektu w zakresie umowy dotacji ze środków RPO WO pozostało wykonanie, dostawa i montaż tablic: pamiątkowej o projekcie i informacyjnej dla osób z upośledzoną funkcja wzroku.

Koszt inwestycji na dzień dzisiejszy zamknął się kwotą w wysokości 778.468,52 zł. na który składają się następujące środki finansowe:

 1. Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 445.602,44 zł. co stanowi 69,99% kosztów kwalifikowanych licząc od kwoty: 636.665,87 zł.
 2. Budżet gminy w wysokości 332.866,08 zł.