Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Uwaga! Aktualizacja obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

uwaga

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Mirsk wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miasta Gminy Mirsk (pokój nr 8), na stronie internetowej https://bip.mirsk.pl  (w zakładce: Środowisko naturalne – Utrzymanie czystości i porządku w Gminach) oraz u sołtysów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 75 64 70 445.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 31. 12. 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk lub za pośrednictwem sołtysów.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Mirsk są:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirs, Tel. 75 78 34 467.
  2. Zakład Obsługi Komunalnej, Stara Kamienica 149, 58-512 Stara Kamienica, Tel. 75 75 14 516.
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OLMI, ul. Przedmieście 16/2, 59-630 Mirsk, Tel. 508 300 083.
  4. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, „IZERY” Sp. zo.o. ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz, Tel. 75 78 33 160.
  5. SIMEKO Sp. zo.o., Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra, Tel. 75 64 28 065.