Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

WEŹ DOTACJĘ NA WYMIANĘ PIECA!

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców na terenie gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Dotyczy to również Gminy Mirsk, której mieszkańcy mogą złożyć wnioski o grant finansowy.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem i warunkami naboru.

Andrzej Jasiński

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Ogłoszenie z dnia 15.04.2021r. o III naborze Wniosków o powierzenie Grantu: Ogłoszenie

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Kwota alokacji na dzień 15.04.2021r. wynosi: 1.628.216,83 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 83/100). Limit dostępnych środków finansowych może ulec zmianie ze względu na uwolnienie środków z alokacji I i II naboru do projektu.  

Nabór rozpocznie się w dniu 29.04.2021r. (czwartek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów przekroczy 170% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w III naborze.

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

  1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie: Formularz w wersji doc, Formularz w wersji pdf
  2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.
  3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *.pdf  jako załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

  1. Adres e-mail będzie aktywny 29.04.2021r. od godziny 13:00:00.
  2. Po zawiadomieniu mailowo przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.
  3. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”.

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020