Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Izera, gmina Mirsk (tereny części działek nr 348 i 349, obręb Izera, na których położona jest górna stacja kolei gondolowej).

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Izera, gmina Mirsk (tereny części działek nr 348 i 349, obręb Izera, na których położona jest górna stacja kolei gondolowej) od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk pod adresem: http://bip.mirsk.pl w zakładce Komunikaty, pod linkiem https://bip.mirsk.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/748062obwieszczenie_burmistrza_miasta_i_gminy_mirsk__o_wylozeniu_do_pu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.05.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku Plac Wolności 15 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wniesione (zgodnie z art. 8c w/w ustawy):

  • w formie papierowej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@mirsk.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,

 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2024 r.