Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.01.2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

z dnia 14.01.2021 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  gminy Mirsk w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności

Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje: 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego Zarządzeniem Nr 195/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 1 grudnia 2020 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotację otrzymali:

1. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie: piłka nożna, piłka ręczna i strzelectwo, dotację w kwocie 150.000,00 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu „3KF -Włókniarz” Mirsk, ul. Mickiewicza 27, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie sołectw: Giebułtów, Proszowa, Rębiszów, Mroczkowice, w dyscyplinie: piłka nożna i tenis stołowy, dotację w kwocie 101.000,00 zł przyznano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, Rębiszów 96 b, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie gminy Mirsk, w dyscyplinie sportu walki ju jitsu, dotację w kwocie 7.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Ju Jitsu Kubotan, Rębiszów 54, 59-630 Mirsk.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, dotacje otrzymali:

1. Na działalność polegającą na poprawie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia   w życiu społecznym emerytów, rencistów i inwalidów, dotację w kwocie 7.000,00 zł przyznano Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w  Mirsku, Plac Wolności 15, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotację w kwocie 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy osobom niewidomym nie przyznano dotacji. Nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotacje otrzymali:

1. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectw: Kamień i Mroczkowice, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu „Podgórzanie”, Kamień 29a, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie miasta Mirsk, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu Izerskie Bogdanki, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectwa Giebułtów, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Kwisowianie, Giebułtów blok 2, 59-630 Mirsk.

Na zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dotację otrzymała:

Na działalność polegającą na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego, dotacje w kwocie 5.000,00 zł przyznano Grupie Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra.   

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk oraz na stronie internetowej urzędu www.mirsk.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński