Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

JAK WYNAJĄĆ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W GMINIE MIRSK ?

Przy wynajmie świetlic wiejskich przez osoby fizyczne i organizacje, które nie są jednostkami organizacyjnymi Gminy Mirsk (w myśl uregulowań zawartych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Nr 37/2009 z dn. 20.01.2009 r.) – obowiązują następujące zasady:

1. Zainteresowany wynajmem przedkłada w UMiG podanie o wynajem świetlicy z adnotacjami sołtysa danego sołectwa i gospodarza świetlicy, że placówka jest nie zajęta w terminie, w którym zainteresowany planuje imprezę/spotkanie. Podanie winno zawierać datę i godziny planowanego rozpoczęcia i zakończenia wynajmu oraz dane personalne wraz z adresem i telefonem kontaktowym osoby/organizacji składającej podanie.

2. W ustalonym z pracownikiem merytorycznym UMiG terminie zainteresowany zawiera umowę najmu świetlicy, wpłaca w kasie UMiG lub przelewem na konto Urzędu stosowną kwotę oraz kaucję gwarancyjną.

Obowiązujące stawki wynajmu:

Kategoria I – świetlice w sołectwach: Gajówka, Mlądz, Kłopotnica i Proszowa – 150,00 zł brutto + 300,00 zł kaucji dla mieszkańców i organizacji z sołectwa, w którym znajduje się świetlica. Dla osób i organizacji spoza sołectwa koszt wynajmu wynosi 250,00 zł br.+ kaucja.

Kategoria II – świetlice w sołectwach: Brzeziniec, Giebułtów, Gierczyn, Grudza, Kamień, Krobica, Kwieciszowice, Rębiszów, Przecznica – 250,00 zł + 300,00 zł kaucji dla mieszkańców i organizacji z sołectwa, w którym znajduje się świetlica. Dla osób i organizacji spoza sołectwa koszt wynajmu wynosi 350,00 zł br.+ kaucja.

3. Następnie zainteresowany z zawartą umową najmu przejmuje świetlicę na podstawie protokołu przekazania obiektu sporządzonego przez gospodarza świetlicy w obecności zainteresowanego (w 2 egzemplarzach). W protokole należy wymienić przekazane wyposażenie ruchome i stałe oraz odnotować stany licznika energii elektrycznej i wody (początkowy – przy przekazaniu świetlicy i końcowy – przy odbiorze, co stanowi podstawę do naliczenia ryczałtu za zużytą energię, wodę i odprowadzenie ścieków – płatne w UMiG przy odbiorze kaucji.

4. W trakcie odbioru świetlicy po wynajmie gospodarz zobowiązany jest odnotować w protokole braki w wyposażeniu + ewentualne zniszczenia – co stanowić będzie podstawę do potrąceń z kaucji gwarancyjnej.

W przypadku, gdy braków lub zniszczeń nie stwierdza się należy to także odnotować w protokole – wówczas UMiG zwraca najemcy kaucję gwarancyjną w całości.

5. W przypadku przekroczenia terminu wynajmu gospodarz niezwłocznie informuje UMiG, a najemca zobowiązany jest dokonać dodatkowej wpłaty za wynajem wg w/w stawek.

Uwaga: powyższe stawki dotyczą wynajmu świetlic na czas do 48 godzin (2 doby).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy się kontaktować z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Mirsk – inspektorem ds. kultury i sportu Bolesławem Faściszewskim (biuro w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku, pl. Wolności 15 – I piętro; tel. 75 64 70 462; e-mail: kultura@mirsk.pl).