Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Orzecznictwo o niepełnosprawności

niepełnosprawny

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śl.
Tel. /Fax  75 78 22 044, kom. 730 969 444

e-mail: orzecznictwolwowek@op.pl

Godziny pracy Zespołu:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek-Piątek 7:30 – 15:30

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

Pracami zespołu kieruje Przewodnicząca Zespołu

mgr Beata Wasilewska

Obsługę administracyjną prowadzi:

Pani Lucyna Czaprowska

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U.2020.426 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020.256 z późn. zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. 2018.2027 z późn. zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. Nr 17, poz 162 ze zmianami).

Powiatowy Zespół orzeka na WNIOSEK osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.


Procedura postępowania:

  1. pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu (druki dostępne są również na stronie www.powiatlwowecki.pl oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu);
  2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
  3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia do dnia złożenia wniosku w Zespole.
  4. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
    1. w przypadku wysyłania wniosku pocztą – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
    2. w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół.
  1. złożenie kompletnego wniosku w Zespole;

 

  1. po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego należy stawić się z dokumentem tożsamości na posiedzenie składu orzekającego;
  2. w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatkowe informacje

  1. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 
  2. W przypadku, gdy lekarz — przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu  z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez badania.
  3. Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  4. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

 

Legitymacja

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia 2017 roku legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Organem wystawiającym legitymację jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony. Co ważne, nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe. Te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia 2017 r. pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

  • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;
  • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…)

 

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku o wydanie legitymacji

  1. wypełniony wniosek, (druk do pobrania w Zespole, w Ośrodkach Pomocy Społecznej na teranie Powiatu oraz na stronie www.powiatlwowecki.pl)
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu),
  3. aktualne zdjęcie wymiar 3,5 cm x 4,5 cm (również dla dzieci)

Dodatkowe informacje:

  1. Wydanie legitymacji jest bezpłatne.
  2. Czas oczekiwania na wydanie legitymacji 21 dni.

 

KARTA PARKINGOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U.2020.110 ze zmianami), od dnia 1 lipca 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

            Od dnia 1 lipca 2014 r. karty dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydawane są przez przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym” od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową MOGĄ otrzymać osoby legitymujące się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  • zaliczone do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości  samodzielnego poruszania się,
  • zaliczone do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jedynie przy schorzeniach oznaczonych symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), oraz (od 01.04.2020 r.) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia.
  • dzieci  do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych, mające znacznie ograniczone  możliwości samodzielnego  poruszania się,

oraz PLACÓWKI zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności pracownika powiatowego zespołu.

 

Wymagane dokumenty  

  1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk do pobrania).
  2. Aktualne zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 35 x 45 mm (również dla dzieci)
  3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej – do wglądu.
  4. Dowód dokonania wpłaty 21 zł.

POWIAT LWÓWECKI, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Nr konta 97 8384 0009 0019 7087 2000 0001

Bank Spółdzielczy o/Lwówek Śl.

  1. Prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania 
    o Niepełnosprawności lub wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie, wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

Ważne: składając wniosek należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty oraz oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub   o wskazaniach do ulg i uprawnień.   Prawomocne orzeczenie to orzeczenie, wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

Przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.

 

Odwołania

Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Organem II instancji jest:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu,

Pl. Powstańców Warszawy 1,

50-951 Wrocław.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.